Anunt PH.59 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor art. 4 din OUG nr.47/2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 59_Redacted

PH 59_Redacted

Proiect hotărâre nr. 59 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor OUG nr.47/2022

Anunt PH.58 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare privind- modificarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până in date organizării ședinței consiliului local.

ANUNT PH 58_Redacted

PH 58_Redacted

Proiect hotărâre nr. 58 Privitor la : modificarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022

Anunt PH.57 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hota rare – : privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul II, anul 2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

ANUNT PH 57_Redacted

PH 57_Redacted

Proiect hotărâre nr. 57 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul II, anul 2022

Anunt PH.56 – 2022

ANUNȚ
In temeiu l art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului te x tu l urm ătorului proiect de
hotarare privind- aprobarea indicatorilor m inim ali pentru obiectivul de investiții „în fiin ța re stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în
comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul program ului „Reducerea em isiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea in fra structurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind p ro ie ctu l de act norm ativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, ju d e țu l Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-m ail: tom sani@ vl.e-adm .ro, până in date organizării ședinței consiliului local.

ANUNT PH 56_Redacted

PH 56_Redacted

Proiect hotărâre nr. 56 Cu privire la: aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „înființare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul programului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Anunt PH.55 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Privind rectificarea bugetului local Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 55_Redacted

PH 55_Redacted

Proiect hotărâre nr. 55 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

Anunt PH.54 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la Privind:modificarea HCL nr.38/16.05.2022 cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămininul Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 54_Redacted

PH 54_Redacted

Proiect hotărâre nr.54  Privind:modificarea HCL nr.38/16.05.2022 cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămininul Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt sedinta 21.07.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 21.07.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2022;

2 .Proiect de hotărâre nr. 52/5.07.2022, cu privire la actualizarea Statutului Comunei Tomșani, județul Vâlcea inițiator primar, Andrei Nicolae

3 .Proiect de hotărâre nr.53/7.07.2022cu privire la modificarea și completarea art.l la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.

4 .Proiect de hotărâre nr.54/8.07.2022 cu privire la modificarea HCL nr.38/16.05.2022 privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus , clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5 .Proiect de hotărâre nr.55/11.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului, inițiator primar Andrei Nicolae.

6 .Proiect de hotărâre nr.56/11.07.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „ înființare stații de reincărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea, în cadrul programului,, Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcărare pentru vehicule electrice în localități., inițiator prim ar, Andrei Nicolae

7.Proiect de hotărâre nr.57/12.07.2022, privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor
publice subordonate consiliului local al Comunei Tomșani la trimestrul II anul 2022

8 .Proiect de hotărâre nr.58/12.07.2022 privind modificarea programului anual de achiziții publice al Comunei Tomșani, pentru anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae

9 .Proiect de hotărâre nr.59/12.07.2022 privind actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor art.3 din OUG nr.47/2022 , inițiator, primar Andrei Nicolae

Anunt PH. 53

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de
hotarare modificarea și completarea art.1 la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

ANUNT PH 53

PH 53_Redacted

Proiect Hotarâre nr. 53 Privind: modificarea și completarea art.l la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodărirea comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt PH. 52

Anunt

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la actualizarea statutul comunei Tomșani, județul Vâlcea

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 52_Redacted

ph 52_Redacted

Proiect Hotarâre nr. 52  Cu privire la actualizarea Statutului Comunei Tomșani, județul Vâlcea 

Examen de promovare in grad profesional

PRIMARIA COMUNEI TOMSANI, cu sediul in str. Pricipala nr. 1, comuna Tomsani, judetul Valcea, organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru doua functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomsani, 1n data de 27.07.2022, ora 10:00, proba scrisa.

anunt organizare concurs promovare in functie publica_Redacted

Anunt PH. 51

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare – : privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului local Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședința publică

anunt ph 51_Redacted

Anunt PH. 50

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare Cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 50_Redacted

Anunt PH. 49

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 49_Redacted

Anunt PH. 48

A N U N Ț
In temeiul art. 7 a lin .(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost- Beneficiu pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea” și mandatarea reprezentantului UAT TOMȘANI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt ph 48_Redacted

Sedinta Consiliul Local 27.06.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 27.06.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.05.2022;
2 .Proiect de hotărâre nr.48/15.06.2022, cu privire la aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea’’ și mandatarea reprezentantului UAT TOMȘANI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară’’APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008,cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar, Andrei Nicolae
3 .Proiect de hotărâre nr.49/15.06.2022 p rivind trecerea unur bunuri immobile, domeniul privat în domeniul public al comunei Tomșani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae.
4 .Proiect de hotărâre nr.50/16.06.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani, in ițiator primar, Andrei Nicolae.
5 .Proiect de hotărâre nr.51/20.06.2022 cu p riv ire la modificarea organigram ei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului Local Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.
PRIMAR

anunt sedinta 27.06.2022_Redacted

Consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, având gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.
1.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
ILDenumirea funcției publice:-consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
III .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV .Calendarul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă, în data de 21.07.2021 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:
• sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
• în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 20.06.2022-11.07.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
• Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550
Email-tomsani@vl.e-adm.ro
Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general
V.Condiții generale de participare la concurs:
– Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
– a) are cetățenia română și domiciliul în România;
– b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
– c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
– d) are capacitate deplină de exercițiu;
– e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
– f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
– g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
– h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

– j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Vl.Condiții specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanism/arhitectură/construct5ii
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani VIL Atribuțiile stabilite în fișa postului:
– Realizează activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului; autorizare în construcții, disciplina în construcții;
– întocmește programe de organizare, dezvoltare urbană și de amenajare a teritoriului administrativ al comunei și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale;
– Inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului administrativ al comunei care se execută din bugetul local sau din alte fonduri;
– Se îngrijește de aplicarea planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent, pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare;
– Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
– Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de construire și desființare pe teritoriul comunei;
– Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, amenajări de spații verzi, alte lucrări prevăzute de lege;
– Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației construcțiilor;
– Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor;
– Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite prin lege;
– întocmește, când este cazul, procesele-verbale de contravenții, conform Legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare și asigură respectarea măsurilor dispuse;
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primărie de titularii autorizațiilor;

– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri în acest domeniu de activitate;
– Urmărește activitatea de obținere a avizelor în vederea eliberării autorizației de construire;
– Verifică documentația aferentă emiterii acordului unic;
– Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior ;
– Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism;
– Eliberează avizul Consiliului Local în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul comunei, la cererea Consiliului Județean;
– Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată ;
– Tine evidența tuturor actelor ce le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde ;
– Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare ;
– întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a primarului în termenul și forma solicitate ;
– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul sau de activitate, în vederea promovării în Consiliul Local;
– Notează săptămânal din Registrul Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute;
– Urmărește, modul de soluționare a proceselor-verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Asigură urmărirea întocmirii documentației aferente fiecărui aviz;
– Urmărește derularea în timp și încadrarea în termenul legal de emitere a avizelor de către emitenți
– Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului;
– In funcție de limitele de competență, împreună cu alte organe abilitate, participă la acțiuni de control a legalității activităților desfășurate de diferiți agenți economici;
– Asigură aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul comunei
– întocmește și propune elementele de temă de proiectare pentru documentațiile de urbanism;
– Asigură elaborarea și proiectarea documentațiilor de urbanism (tip PU.D. sau P.U.Z.) pentru obiective de interes Local, în vederea concesionării terenului sau asigurării investițiilor proprii;
– Asigură consultanța tehnică de specialitate privind realizarea unor proiecte de investiții proprii cât și verificarea documentațiilor necesare;
– Asigură obținerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finanțate din bugetul local, precum și documentația tehnică necesară obținerii acestora;

– Studiază, ținând cont de cerințele populației, necesitățile urbanistice de dezvoltare a unor zone din comuna ;
– Eliberează avize pentru amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan;
– Consilierul răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.
– Are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor

VIII .Bibliografia :
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
9. Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”;
10. Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”;
11. Ordinul MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
IX .TEMATICA
I..A dministrația publică locală (Constituția României -Titlul III, Cap. V, Secțiunea a 2-a):L Principii de bază (art. 120);
2. Autorități locale și orășenești (art. 121);
3. Consiliul județean (art. 120);
4. Prefectul (art. 123).

II. Reglementări privind Codul administrativ (OUG. nr. 57/2019):
1. Obiectul reglementării și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul I: art. 365-368)
2. Definirea funcționarului public (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 371);
3. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 373);
4. Categorii de funcții publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 383);
5. Drepturile funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 412-429);
6. îndatoririle funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 430-450).
III. Principii și definiții privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000):
1. Principiul egalității între cetățeni (art. 1, paragraful 2);
2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, paragraful 4);
3. Definirea hărțuirii (art. 2, paragraful 5);
4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art. 7).
IV. Măsuri privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002):
1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art. 3);
2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul: art. 7-13).
V. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ) – integral;
VI. Reglementări privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 50/1991 (Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) – integral;
VIL Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) – integral;
VIII. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism) – integral;
IX. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal (Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”) – integral;
X. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu (Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”) – integral;
XL Reglementări privind metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) – integral.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

ANUNT CONCURS RECRUTARE CONSILIER URBANISM_Redacted

Anunt concesiune teren prin licitatie

 

ANUNȚ

 

  1. Informaţii generale privind concedentul:COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani,

Perrsoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

 

Teren în suprafaṭă totală de 7000 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani, intravilan, număr cadastral 36500, carte funciară nr.36500,

situat în comuna Tomșani, sat Chiceni, punctul Zăvoi.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform H.C.L. nr.37/16.05.2022.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.06.2022 , ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:08.07.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.07.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Tomșani.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, Vâlcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2022

Anunt concesiune prin locitatie_Redacted

 

Anunt Catering

Nr.3312/25.05.2022
ANUNȚ
Pentru achiziționarea de servicii de catering pentru evenimentul „Fagurele de Aur”

1. Date privind autoritatea contractantă:
Denumire: UAT Comuna Tomsani Adresa poștală: Principala nr. 1, Județ: Valcea, Localitate: Tomsani, Cod poștal: 247705 Telefon/ Fax: 0250863550/ 0250863584; Adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro Cod de identificare fiscala: 2541550 Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

2. Obiectul achiziției: Obiectul principal al contractului consta in servicii catering pentru evenimentul „Fagurele de Aur”
Valoarea estimata a investiției este de 25.000 lei.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Tomșani sau prin intermediul poștei electronice.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul beneficiarului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate al Primăriei comunei Tomșani, sat Tomșani, str.
Principală nr.l, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – gratuit

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Tomșani, sat Tomșani,str. Principală nr.l comuna Tomșani, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor: 3 1 .0 5 .2 0 2 2 , ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Tomșani.

6. Persoană contact: Ionică Paul -consilier personal Primar Comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Anunt catering_Redacted

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut