0%

Anunt – Legea 123/2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6535/23.10.2023

 

A N U N T

 

La data de 16.05.2023 s-a publicat în M.O. nr.419/2023 , Legea 123/2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Modificarea adusă de acestă lege este de interes pentru cei care nu au predat teren la CAP și nici nu li s-a preluat teren , permitându-le fie direct , fie prin moștenitori să solicite emiterea unui titlu de proprietate , in termen de 6 luni ( termen de decădere), sub condiția de a figura în registrul agricol, să aibă acele terenuri pe rolul fiscal, să nu se fi deschis carte funciară aferentă imobilului în baza Legii nr.7/1996 și terenul să nu fi făcut obiectul unei cereri de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate sau a unui titlu de proprietate deja emis.

Termenul limită de depunere a cererilor este 18 noiembrie 2023.

Se va avea in vedere modelul de cerere aprobat  prin Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private a terenurilor nr.117/2023 și actele doveditoare conform anexelor atasate.

SECRETAR GENERAL UAT TOMȘANI

VSILE CRISTINA

 

 

 

ANUNT SI CERERE LEGEA 123

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. INSTITUTUL DE STUDII Șl PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A.

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Canal de fugă CHEMP Tomșani 2. Realizare ecran de etanșare pe malul drept”, propus a fi realizat în comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6 și la sediul S.C. ISPH S.A., bd. Lacul Tei nr. Ibis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, Sector 2, București, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Anunt public Solicitare aviz SGA , pentru proiect – Canal fuga CHEMP Tomsani 2 , Realizare ecran de etansare pe malul drep

Catre:

 Primaria comunei Tom,ani, jud. Valcea

 INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: S.C. INSTITUTUL DE STUDII I PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH S.A. cu sediul in Bucure9ti, Sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1bis,

Et. 2 (tel: 0786 100 850, fax: 021 348 16 30) ce intentioneaza sa solicite de la ABA Olt/ SGA Valcea, cu sediul in str. Posada 21, Rm.-Valcea, jud. Valcea

aviz de gospodarire a apelor

pentru proiectul:

“Canal de fuga CHEMP Tom ani 2. Realizare ecran de etan are pe malul drept.”

localizat pe raul Bistrita, com. Tom9ani, jud. Valcea.

 

Ca rezultat al procesului de produc\ie NU vor rezulta ape uzate.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificarile i completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa ob\ina informa\ii suplimentare cu privire la solicitarea

avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa men\ionata mai

 

 

SUS.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii i recomandari se pot

 

adresa solicitantului la adresa mentionata mai sus.

Descarca informare

INFORMAȚII UTILE – Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința
-pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința
-pe paginile de Internet ale agențiilor ju- dețene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București: https://www.mmanpis.ro/despreanpis/agentii-teritoriale/
-pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Protecției Sociale:https://mmuncii.ro

Cum completez formularul?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

-toți membrii familiei;

-toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii;

-toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței sistemul de încălzire utilizat;

-toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie.

 

Pentru mai multe informatii desarca pliantul 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut