0%

Invitatie sedinta ordinarar 07.03.2024

JUDETUL VALCEA
PRIMARIA COMUNEI TOMȘAN
NR. 1438/29.02.02.2024
I N V I T A T I E
D-nul consilier:
In conformitate cu prevederile art.133 alin.1 lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , pentru ziua de 07.03.2024 , orele 15,00 , se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomșani
Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 08.02.2024
2. Proiect de hotărâre nr.16/16.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Tomșani, pentru anul 2024 pentru Parohia Foleștii de Sus, inițiator primar Andrei Nicolae.
3. Proiect de hotărâre nr.17/16.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Tomșani, pentru anul 2024 pentru Parohia Bogdănești, inițiator primar Andrei Nicolae.
4. Proiect de hotărâre nr.18/16.02.2024 privind alocarea sumelor din bugetul local al Comunei Tomșani pentru finanțarea activităților sportive pentru sezonul competițional 2023-2024 retur, pentru Asociația Club Sportiv Unirea Tomșani,inițiator primar Andrei Nicolae.
5. Proiect de hotărâre nr.19/16.02.2024 privind rectificarea bugetului local, inițiator primar Andrei Nicolae.
6. Proiect de hotărâre nr.20/23.02.2024 privind aprobarea realizarii lucrărilor și intocmirea documentației pentru obiectivul ,, Imprejmuire, amenajare loc de joacă și refacere alee căi acces la Căminul Cultural Bogdănești , initiator primar Andrei Nicolae
7. Proiect de hotarare nr.21/26.02.2024 privind aprobarea realizării lucrărilor și intocmirea documentației pentru obiectivul ,, Consolidare și punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 148 str. Principală , punct Bălășcuță comuna Tomșani, județul Vâlcea,, initiator primar Andrei Nicolae
8. Proiect de hotarare nr.22/26.02.2024 privind aprobarea realizării lucrărilor și intocmirii documentației pentru obiectivele de investiții Extindere alimentare cu apă și canalizare în satele Tomșani , Chiceni și Bălțăteni, Comuna Tomșani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae
9. Proiect de hotarare nr.23/26.02.2024 privind aprobarea inființării stației de reincărcare pentru microbuz electric in punctul Școala Tomșani, Comuna Tomșani, Județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae
10. Proiect de hotarare nr.24/27.02.2024 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani aprobat prin H.C.L. nr.45/27.06.2022, inițiator primar Andrei Nicolae
11. Proiect de hotarare nr.25/27.02.2024 privind aprobarea lucrărilor de reparații a documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul,,Lucrări de reparații curente DC 124 (strada Dumbrăvești) , comuna Tomșani, județul Vâlcea” inițiator primar Andrei Nicolae
12. Proiect de hotărâre nr.26/27.02.2024 privind realizarea lucrărilor de reparații și aprobarea devizului general pentru obiectivul “Reparatii fatade,, sisteme de colectare a
apelor pluviale , cai de acces și montare parazăpezi la Caminul Cultural Bogdănești” initiator primar Andrei Nicolae
13. Proiect de hotarare nr.27/27.02.2024 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Tomșani județul Vâlcea, care au împlinit 50 ani de căsătorie in anii 2023 și 2024 și a familiilor cu nou născuți in anul 2023, initiator primar Andrei Nicolae
14. Proiect de hotarare nr.28/27.02.2024 privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie <<Varianta de ocolire Horezu>>” inițiator primar Andrei Nicolae
15. Proiect de hotărâre nr.29/28.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Tomșani, pentru anul 2024 pentru Parohia Tomșani, inițiator primar Andrei Nicolae
16. Prezentarea Raportului de activitate al d-lui viceprimar Popa Vasile.
17. Prezentarea raportului primarului privind gestionarea bunurilor aparținand domeniului public si privat al Comunei Tomșani pentru anul 2023.
18. Prezentarea raportului annual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu pentru anul 2023.
19. Prezentarea raportului privind activitarea asistentilor personali desfășurată in anul 2023
Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se găsesc in format letric si electronic la sediul Primariei comunei Tomșani la biroul secretarului UAT Tomșani și pe site-ul primăriei;
Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare după cum urmează :
-Proiectele de hotărâre nr. 16, 17, 18, 19, 20 – Comisia de specialitate nr1. -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, activităţi economico – financiare, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, turism, amenajarea teritoriului şi urbanism ;
– Proiectele de hotărâre nr.26, 27, 28, 29-Comisia de specialitate nr 2. – Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie activităţi social- culturale, culte , protecţia socială, protecţie copii , tineret, activităţi sportive şi de agreement;
– Proiectele de hotărâre nr.21, 22, 23, 24, 25 -Comisia de specialitate nr 3. – Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
Va invitam sa formulați avizul necesar si sa depuneti eventualele amendamente asupra proiectului de hotarare pana cel tarziu in ziua sedintei.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7538/12.12.2022   

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7538/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la implementarea proiectului,,  ACHIZIȚIONAREA ȘI DOTAREA CU CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE  A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA TOMȘANI,JUDEȚUL VÂLCEA,,

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7460/9.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7460/9.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea imobilului teren in suprafață de 795 mp situat in punctul ,, La Chibzuitu, Comuna Tomșani, sat Bălțăteni, proprietate privată a comunei Tomșani

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7534/12.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7534/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt NR.7460/9.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7460/9.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea imobilului teren in suprafață de 795 mp situat in punctul ,, La Chibzuitu, Comuna Tomșani, sat Bălțăteni, proprietate privată a comunei Tomșani

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7440/8.12.2022             

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7440/8.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la : privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani                      în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”       în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației,

 cu modificarile și completările ulterioare

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț NR.7465/8.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7465/8.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –  : Cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii în ședință publică.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7373/5.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7373/5.12.2022

 

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț NR.7137/23.11.2022    

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7137/23.11.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la : acordarea  avizului consultativ al Consiliului Local Tomșani pentru Rețeaua unitaților școlare de învatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2023-2024

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț NR.7004/16.11.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7004/16.11.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la  aprobarea Regulamentului de emitere a acordului de funcţionare a operatorilor economici care desfaşoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Tomșani

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7000/16.11.2022

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7000/16.11.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt PH. 82

NR.6411/21.10.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân.

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 82_Redacted

P.H. 82 CU PRIVIRE LA PROTOCOL CÂINI FĂRĂ STAPÂN

cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân

 

Anunt PH 79

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6342/18.10.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –  :  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul III, 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro ,până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

PH 79 EXECUTIE TRIM II

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul III, anul 2022

Anunt PH 74

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.5971/5.10.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

ph 74

PRIVITOR LA: aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023

 

Anunt PH 78

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6165/11.10.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 78

PH 78 modificare program ACHIZITII PUBLICE 2022

Privitor la :  completarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022

 

Anunt PH 77

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6161/11.10.2022

 

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 77

PH 77_Redacted

Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

Anunt sedinta 12.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

In data de  12.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta extraordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 29.09.2022;
  2. Proiect de hotărâre nr.73/5.10.2022 cu privire la ,, actualizarea devizului general și incheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlceainițiator Andrei Nicolae.
  3. Proiect de hotărâre nr.75/6.10.2022 cu privire la aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: Reabilitare moderată a clădirilor publice C1(clădire școlală nouă parter și etaj) din punctul Școală Foleștii de Sus, nr.cadastral 35231, UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, initiator primar Andrei Nicolae.
  4. Proiect de hotărâre nr.76/6.10.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,, , inițiator primar Andrei Nicolae.

 

PRIMAR

   ANDREI NICOLAE

Anunt PH.76

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 76 publicat_Redacted

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

ph 76 publicat_Redacted

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

Anunt PH.75

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

Ph 75_Redacted

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

Ph 75_Redacted

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

Anunt PH. 73

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

PRIVITOR LA :  actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea  obiectivului ,,  Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut