Anunt PH.59 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor art. 4 din OUG nr.47/2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 59_Redacted

PH 59_Redacted

Proiect hotărâre nr. 59 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor OUG nr.47/2022

Anunt PH.58 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare privind- modificarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până in date organizării ședinței consiliului local.

ANUNT PH 58_Redacted

PH 58_Redacted

Proiect hotărâre nr. 58 Privitor la : modificarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022

Anunt PH.57 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hota rare – : privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul II, anul 2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

ANUNT PH 57_Redacted

PH 57_Redacted

Proiect hotărâre nr. 57 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul II, anul 2022

Anunt PH.56 – 2022

ANUNȚ
In temeiu l art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului te x tu l urm ătorului proiect de
hotarare privind- aprobarea indicatorilor m inim ali pentru obiectivul de investiții „în fiin ța re stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în
comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul program ului „Reducerea em isiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea in fra structurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind p ro ie ctu l de act norm ativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, ju d e țu l Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-m ail: tom sani@ vl.e-adm .ro, până in date organizării ședinței consiliului local.

ANUNT PH 56_Redacted

PH 56_Redacted

Proiect hotărâre nr. 56 Cu privire la: aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „înființare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul programului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Anunt PH.55 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Privind rectificarea bugetului local Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 55_Redacted

PH 55_Redacted

Proiect hotărâre nr. 55 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

Anunt PH.54 – 2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la Privind:modificarea HCL nr.38/16.05.2022 cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămininul Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

ANUNT PH 54_Redacted

PH 54_Redacted

Proiect hotărâre nr.54  Privind:modificarea HCL nr.38/16.05.2022 cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămininul Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt PH. 53

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de
hotarare modificarea și completarea art.1 la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

ANUNT PH 53

PH 53_Redacted

Proiect Hotarâre nr. 53 Privind: modificarea și completarea art.l la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodărirea comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt PH. 52

Anunt

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la actualizarea statutul comunei Tomșani, județul Vâlcea

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 52_Redacted

ph 52_Redacted

Proiect Hotarâre nr. 52  Cu privire la actualizarea Statutului Comunei Tomșani, județul Vâlcea 

Anunt PH. 51

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare – : privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului local Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședința publică

anunt ph 51_Redacted

Anunt PH. 50

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare Cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 50_Redacted

Anunt PH. 49

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 49_Redacted

Anunt PH. 48

A N U N Ț
In temeiul art. 7 a lin .(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost- Beneficiu pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea” și mandatarea reprezentantului UAT TOMȘANI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt ph 48_Redacted

Anunt PH47/2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare privind modificarea programului anual de achiziții publice a comunei Tomșani pentru anul 2022 Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii în ședința publică
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Anunt ph 47_Redacted

PH 47_Redacted

Proiect de hotărâre nr.47/16.05.2022

privind modificarea programului anual de achiziții publice a comunei Tomșani pentru anul 2022 

 

Anunt PH 46/2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Privind rectificarea bugetului local Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Anunt ph 46_Redacted

 

PH 46_Redacted

Proiect de hotărâre nr.46/16.05.2022

privind rectificarea bugetului local 

PH 46 anexe_Redacted

Anunt PH 45/2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 clin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – : Cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt ph 45_Redacted

PH 45_Redacted

Proiect de hotărâre nr.45/11.05.2022

Cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea

 

Anunt PH 44/2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții,, Modernizare și reabilitare drumuri de interes local, strada Sălciei, Strada Modârceni, Strada Poștăriței, Strada Lungulești în Comuna Tomșani, Județul Vâlcea,, Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

ANUNT PH 44_Redacted

PH 44_Redacted

Proiect de hotărâre nr.44/03.05.2022

Cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii,, Modernizare si reabilitare drumuri de interes local, strada Sălciei, Strada Modârceni, Strada Poștâriței, Strada Lung ui ești în Comuna Tomsani, Județul Vâlcea,,

Anunt PH 42/2022

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămuninul Cultural Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Anunt ph 42_Redacted

PH 42_Redacted

Proiect de hotărâre nr.42/03.05.2022

cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Cămuninul Cultural Foleștii de Sus, clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt PH 41

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – Cu privire la aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 7000 mp situate în punctual Zăvoi, sat Chiceni, Comuna Tomșani, aflat în domeniul public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea,
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

ANUNT PH 41_Redacted

PH 41 fara raport_Redacted

 PROIECT DE HOTARARE NR.41/19.04.2022

Cu privire la aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 7000 mp situate în punctual Zăvoi, sat Chiceni, Comuna Tomșani, aflat în domeniul public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

Anunt PH 40

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – privind aprobarea aderării unității administrativ teritoriale – comuna Tomșani, județul Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rouă Munților”

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

Anunt ph 40_Redacted

PH 40_Redacted

Proiect de hotărâre nr. 40/16.04.2022

privind aprobarea aderării unității administrativ teritoriale - comuna Tomșani, județul Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rouă Munților”

 

Anunt PH 39

A N U N Ț
In tem eiul art. 7 a lin .(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adm inistrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului te xtu l urm ătorului proiect de hotarare – Cu privire la la aprobarea Cererii de
finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul:
“DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE,
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM Șl DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN COMUNA
TOMSANI SI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (TOMSANI, BOGDANESTI,
CHICENI, FOLESTI DE JOS, MIRESTI, BALTATENI, FOLESTI DE SUS,
DUMBRAVESTI), JUDEȚUL VALCEA”
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act norm ativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, ju de țu l Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-m ail: tomsani@vl.e- adm .ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 39_Redacted

PH 39 REFACUT_Redacted

Proiect de hotărâre nr. 39/14.04.2022

cu privire la aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut