0%

Anunt promovare în grad profesional

Nr.  6741 din 3.11.2022

 

ANUNȚ

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI, cu sediul în str. Pricipală  nr. 1, comuna  Tomșani, județul Vâlcea, organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru trei funcții  publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani,  în data de 07.12.2022, ora 10:00, proba scrisă.

 

I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.1, sat Tomșani, județul Vâlcea

 

 1. Denumirea funcțiIor publice:

-consilier, clasa I gradul  profesional asistent – COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

-consilier , clasa I gradul profesional asistent- COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

-consilier , clasa I gradul professional asistent – COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL , CADASTRU

 III. Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
  c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
  d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 03.11.2022 – 22.11.2022 inclusiv, ora 16;00 şi conţine în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;
d)dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
e)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.

Concursul va consta în:

– selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– probă scrisă;

– interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Primăriei comunei Tomșani situat în str. Principală  nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Impozite și taxe

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Registru Agricol Cadastru

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OUG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

7.H.G. nr.985/2019, normele tehnice privind registrul agricol.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea contabilităţii nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare

6.Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare

7.Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: str. Principală  nr.1, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Telefon: 0250863550.

Email secretar comisie: tomsani@vl.e-adm.ro

 

Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei comunei Tomșani, situat în str. Principală  nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea, de la secretarul comisiei de concurs, doamna Cenușoiu Maria Aura , consilier superior.

 

PRIMAR,

 

ANDREI NICOLAE

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

 1. 5911/4.10.2022

 

 

ANUNȚ

În conformitate  cu  prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative și art.unic alin. (1) lit b) și alin.(2) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar Primăria comunei Tomșani, județul Vâlcea anunță organizarea  concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE, din  aparatul de specialitate  al Primarului Comunei  Tomșani, județul Vâlcea


I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.1, sat Tomșani, județul Vâlcea

 

II.Denumirea funcției publice:-consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional asistent– COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE,ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

III.Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV.Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 04.11.2022 ora 10,00   –sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.1 sat Tomșani, județul Vâlcea.

proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primariei Comunei Tomșani, str. Principală nr.1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.1 compartiment resurse umane.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Tomșani, județul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si al Primariei Tomșani, respectiv în perioada 10.2022-24.10.2022 și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani

V.Condiții generale de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.386 lit.(a) și art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

VI.Condiții specifice de participare la concurs:

 

 

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, sau științe economice.

 

 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 1 ani

 

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

 • Întocmeşte programul anual de achizitii publice.
 • Asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
 • publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire);
 • initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
 • primește și analizează caietele de sarcini;
 • intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
 • intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
 • intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
 • intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
 • intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
 • intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
 • intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
 • analizarea ofertelor depuse;
 • emiterea hotararilor de adjudecare
 • primirea si rezolvarea contestatiilor;
 • intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
 • participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
 • urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
 • Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.
 • Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
 • Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
 • Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului si sefii ierarhici.
 • Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
 • Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 • Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.
 • Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
 • Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de paritatea leu-euro.
 • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul
 • – participa la elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
 • – participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 • – participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai maredecât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobarea conducătorului instituţiei si cu avizul compartimentului juridic;
 • – participă la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;
 • – asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziţie publica;
 • – urmăreşte transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;
 • – operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei si avizul compartimentului financiar-contabil;
 • – asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; – răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfaşoară; – relaţii principale cu solicitanţii, abţinerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituţiei;
 • – răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate;
 • – îndeplineşte orice alte atribuţii, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se incredinteaza de către conducerea instituţiei;
 • – întocmeşte referate si dispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.;
 • – redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;
 • – redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

 

VIII.Bibliografia/Tematica

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Nota: Tematică va cuprinde integral bibliografia afișată.

 

 

Examen de promovare in grad profesional

PRIMARIA COMUNEI TOMSANI, cu sediul in str. Pricipala nr. 1, comuna Tomsani, judetul Valcea, organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru doua functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomsani, 1n data de 27.07.2022, ora 10:00, proba scrisa.

Consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, având gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.
1.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
ILDenumirea funcției publice:-consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
III .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV .Calendarul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă, în data de 21.07.2021 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:
• sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
• în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 20.06.2022-11.07.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
• Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550
Email-tomsani@vl.e-adm.ro
Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general
V.Condiții generale de participare la concurs:
– Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
– a) are cetățenia română și domiciliul în România;
– b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
– c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
– d) are capacitate deplină de exercițiu;
– e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
– f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
– g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
– h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

– j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Vl.Condiții specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanism/arhitectură/construct5ii
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani VIL Atribuțiile stabilite în fișa postului:
– Realizează activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului; autorizare în construcții, disciplina în construcții;
– întocmește programe de organizare, dezvoltare urbană și de amenajare a teritoriului administrativ al comunei și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale;
– Inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului administrativ al comunei care se execută din bugetul local sau din alte fonduri;
– Se îngrijește de aplicarea planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent, pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare;
– Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
– Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de construire și desființare pe teritoriul comunei;
– Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, amenajări de spații verzi, alte lucrări prevăzute de lege;
– Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației construcțiilor;
– Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor;
– Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite prin lege;
– întocmește, când este cazul, procesele-verbale de contravenții, conform Legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare și asigură respectarea măsurilor dispuse;
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primărie de titularii autorizațiilor;

– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri în acest domeniu de activitate;
– Urmărește activitatea de obținere a avizelor în vederea eliberării autorizației de construire;
– Verifică documentația aferentă emiterii acordului unic;
– Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior ;
– Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism;
– Eliberează avizul Consiliului Local în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul comunei, la cererea Consiliului Județean;
– Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată ;
– Tine evidența tuturor actelor ce le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde ;
– Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare ;
– întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a primarului în termenul și forma solicitate ;
– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul sau de activitate, în vederea promovării în Consiliul Local;
– Notează săptămânal din Registrul Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute;
– Urmărește, modul de soluționare a proceselor-verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Asigură urmărirea întocmirii documentației aferente fiecărui aviz;
– Urmărește derularea în timp și încadrarea în termenul legal de emitere a avizelor de către emitenți
– Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului;
– In funcție de limitele de competență, împreună cu alte organe abilitate, participă la acțiuni de control a legalității activităților desfășurate de diferiți agenți economici;
– Asigură aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul comunei
– întocmește și propune elementele de temă de proiectare pentru documentațiile de urbanism;
– Asigură elaborarea și proiectarea documentațiilor de urbanism (tip PU.D. sau P.U.Z.) pentru obiective de interes Local, în vederea concesionării terenului sau asigurării investițiilor proprii;
– Asigură consultanța tehnică de specialitate privind realizarea unor proiecte de investiții proprii cât și verificarea documentațiilor necesare;
– Asigură obținerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finanțate din bugetul local, precum și documentația tehnică necesară obținerii acestora;

– Studiază, ținând cont de cerințele populației, necesitățile urbanistice de dezvoltare a unor zone din comuna ;
– Eliberează avize pentru amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan;
– Consilierul răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.
– Are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor

VIII .Bibliografia :
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
9. Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”;
10. Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”;
11. Ordinul MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
IX .TEMATICA
I..A dministrația publică locală (Constituția României -Titlul III, Cap. V, Secțiunea a 2-a):L Principii de bază (art. 120);
2. Autorități locale și orășenești (art. 121);
3. Consiliul județean (art. 120);
4. Prefectul (art. 123).

II. Reglementări privind Codul administrativ (OUG. nr. 57/2019):
1. Obiectul reglementării și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul I: art. 365-368)
2. Definirea funcționarului public (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 371);
3. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 373);
4. Categorii de funcții publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 383);
5. Drepturile funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 412-429);
6. îndatoririle funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 430-450).
III. Principii și definiții privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000):
1. Principiul egalității între cetățeni (art. 1, paragraful 2);
2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, paragraful 4);
3. Definirea hărțuirii (art. 2, paragraful 5);
4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art. 7).
IV. Măsuri privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002):
1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art. 3);
2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul: art. 7-13).
V. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ) – integral;
VI. Reglementări privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 50/1991 (Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) – integral;
VIL Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) – integral;
VIII. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism) – integral;
IX. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal (Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”) – integral;
X. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu (Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”) – integral;
XL Reglementări privind metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) – integral.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Anunt concurs conlilier achizitii publice

NR.U.55724.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

 • .Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
 • .Denumirea funcției publice:-consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional superior- COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Tomșani, județul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si al Primăriei Tomșani, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 • g) adeverința care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverința care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifica;
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani

V.Condiții generale de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.386 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul – științe juridice sau științe economice.

– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

J întocmește programul anual de achiziții publice.

Asigura, întocmește si răspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației in vigoare, după cum urmeaza:

J publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare si de atribuire);

S initiaza lansarea procedurii de achiziții publice in SEAP;

■S primește și analizează caietele de sarcini;

S întocmirea documentațiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

J întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publica,

J întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achiziție publica,

J intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publica,

intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publica;

intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achiziție publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrări;

intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

analizarea ofertelor depuse;

emiterea hotărârilor de adjudecare

primirea si rezolvarea contestațiilor;

intocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

participarea la incheierea contractelor de achiziție publica;

urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularității si legalității platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achiziția publica respectiva.

 • Ține evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.

Urmărește executarea contractelor de achiziții si informează șefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.

Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

Soluționează in termenul prevăzut de lege corespondenta repartizata.

îndeplinește si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarulului si șefii ierarhici.

Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;

 • Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 • întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.

întocmește contracte pentru concesionari, închirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;

 • S întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in funcție de paritatea leu-euro.

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul

– participa la elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

– participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

– participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau mai maredecât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobarea conducătorului instituției si cu avizul compartimentului juridic;

 • S – participă la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziții publice, ținând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunțurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;

– asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziție publica;

 • S – urmărește transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;

 – operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției si avizul compartimentului fmanciar-contabil;

 – asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; – răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care țin de specialitatea activității pe care o desfășoară; – relații principale cu solicitanții, abținerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituției;

 • – răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredințate;

– îndeplinește orice alte atribuții, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se încredințează de către conducerea instituției;

 – întocmește referate si dispoziții in domeniul de activitate specific S.A.P.;

 – redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;

 – redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

VIII.Bibliografia/T ematica

 1. Constituția României, republicată;

Titlul I și II ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență a Guvernului 98/2017 privind funcția de control ex- ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Nota: Tematică va cuprinde integral bibliografia afișată.

 

Anunt concurs recrutare consilier juridic

 1. 6^/24.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, având gradul professional superior , în cadrul Compartimentului juridic, relații cu publicul, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea

ILDenumirea funcției publice:-consilier juridic, clasa I gradul profesional superior-COMPARTIMENT JURIDIC,RELAȚII CU PUBLICUL,STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • In termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general

V.Condiții generale de participare Ia concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

 • consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate;
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrative primite spre avizare;
 • semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la instituția publică reprezentată;
 • semnarea actelor emise de instituție care trebuie să cuprindă avizul cu caracter juridic pentru:
 • contract/comandă de achiziții publice;
 • contract/comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursabile și/sau din fonduri nerambursabile;
 • contract de finanțare;
 • acord subsidiar de împrumut / acord subsidiar;
 • proiect de convenție de garanție aferentă Acordului de garanție;
 • proiect de scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate de agenți economici, regii autonome, societăți naționale, autorități ale administrației publice centrale, garantate de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarul scrisorii de garanție;
 • proiect scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, garantat de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat;
 • contract de concesionare sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș;
 • acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută;
 • actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural – științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli;
 • contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar;
 • acord de proiect între autoritatea publică și investitor;
 • contract de parteneriat public-privat;
 • convenție pentru acordarea de împrumuturi;
 • contract de concesionare/închiriere (entitatea publică este concedent/titular al dreptului);
 • proces-verbal de predare-primire având ca obiect transferul bunului fără plată;
 • contract de vânzare-cumpărare a bunurilor (enitate publică are calitatea de vânzător);
 • actul de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar.

în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este

conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.

Participă la întocmirea dispozițiilor emise de Primar, și la elaborarea proiectelor de hotărâri și a hotărârilor Consiliului Local care sunt propuse de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani.

Participă la lucrările Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Participă la audiențe, întocmește procesul verbal al acestora și urmărește soluționarea cererilor adresate conducerii Primăriei.

Participă la desfășurarea activității de executare silită a persoanelor juridice și fizice a creanțelor bugetare.

Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului

Comerțului, Organele Ministerului Justiției, organelle bancare și alte organe în vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită.

Solicită instanțelor judecătorești competente începerea procedurii de reorganizare judiciară și faliment pentru creanțele bugetare datorate de comercianții persoane fizice și societăți comerciale.

Participă la contestațiile la executarea, înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța prezidențială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare.

Participă în echipă la acțiuni de control cu privire la autorizații de construcție, autorizații de funcționare precum și în alte acțiuni.

Consilierul juridic, indiferent de forma în care își desfășoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, instituției publice în care își desfășoară activitatea.

în exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Consilierul juridic acordă consultanță, opinia sa fiind consultativă.

Consilierul juridic este dator să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă instituțiile, autoritățile sau entitățile interesate, să se prezinte la termene la instanțele de judecată sau la organelle de urmărire penală ori la alte instituții, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecător și de părțile în process, să depună concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens.

Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele simt ținute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice, entității în favoarea căreia își exercită profesia.

Consilierul juridic ține evidența în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

Indiferent de reglementările persoanei juridice sau entității în favoarea căreia își exercită profesia, consilierul juridic va ține evidența următoarelor activități: – intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate;

 • registrul de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat;
 • registrul de evidență privind avizele scrise – datate și numerotate;

– registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor.

-contribuie la elaborarea, dezvoltarea, actualizarea și implementarea procedurilor specifice, la nivelul compartimentului conform ordinului controlului intern managerial,

-colaborează cu celelalte compartimente, pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, precum și urmărirea/verificarea încasării veniturilor provenite din chirii, redevențe, taxe și impozite,

-verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și Consiliului Local orice neregulă constatată, precum și măsurile ce se impun,

-asigură și participă la desfășurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin comunei și administrarea corespunzătoare a acestora.

-asigura activitatea d

e evaluare și reavaluare a bunurilor, conform legii,

-are obligația de a respecta confidențialitate asupra lucrărilor efectuate în interes de serviciu, asupra datelor și documentelor pe care le gestionează, cât și de datele personale ale cetățenilor beneficiari de serviciile publice, în relațiile cu terții din afara primăriei,

-are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor,

-are obligația unei ținute morale și profesionale în relațiile cu conducerea dar și angajații primăriei dar și în relația cu cetățenii beneficiari de servicii publice dar și cu alți clienți,

-are obligația de a respecta disciplina muncii pe perioada orelor de muncă, dar și a normelor interne stabilite prin regulamentele interne.

-va intocmi Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare cât și alte documete la nivelul primăriei,

-răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâre supuse aprobării consiliului local,

-îndeplinește și alte atribuții date de conducerea primăriei sau șeful ierarhic superior. Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii. Consilierul juridic răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

VIILBibliografia :

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare,
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare 11. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 10. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare 13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a,
 11. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

IX.TEMATICA

 1. Constituția României, Titlul II -Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,Titlul III- Autorități Publice,
 2. G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a,a IV-a, a V-a, a Vl-a, 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare,
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între feme și barbați Capitolul II- egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii,
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, Capitolul I- Dispoziții generale, Capitolul II-Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrativ,
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Capitolul I- Dispoziții Generale, Capitolul II- Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
 7. Legea fondului funciar nr.18/1991, Capitolul Il-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Capitolul III-Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale,
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, Capitolul I – Constituirea Comisiilor, Capitolul II -Atribuțiile comisiilor, Capitolul III – Funcționarea Comisiilor, Capitolul IV-Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Tilurile II,III și IX
 10. G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 11. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a a-III-a -Despre bunuri-Titlul VI, VII,VIII, Cartea a -IV-a -Despre prescripția extinctivă de decădere și calculul termenelor, Tilul I, II, și III
 12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a, Cartea LDispoziții Generale, Titlul I, II, III, IV, V și Cartea a II-a Titlul II
 13. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV- Căi de atac

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Consilier juridic

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, având gradul professional superior , în cadrul Compartimentului juridic, relații cu publicul, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut