0%

 

Primăria comunei Tomșani

Vâlcea, str Principală, nr 1, Tomșani

CIF 2541550

Nr.1117/19.02.2024

 

                                                       Anunț concurs

                                  pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 A.) Primăria Comunei Tomșani cu sediul în Tomșani, str. Principală nr. 1, judetul Vâlcea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Sofer I microbuz școlar, post vacant, pe perioadă Nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post Normă întreagă

  B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0764236235, persoană de contact Vasile Cristina, email:  tomsani@vl.e-adm.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 07.03.2024, ora 16:00, la sediul instituţiei.

  C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
 2. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani șofer/conducător auto
 3. Alte condiții: să dețină atestat profesional pentru transport persoane, să fie posesor al permisului de conducere valbil categoriile B, B1, C, D, D1, E, să aiba cunoștințe de mecanică auto, sa detină aviz psihologic de la un cabinet medical avizat de  ministerul transporturilor

  D.) Bibliografie şi tematică:

 1. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2.HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.HG. Nr. 38/2008 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport, cu modificările și completările ulterioare,

5.O.G. nr.27/2011, privind transporturile rutiere,cu modificările si completările ulterioare;

6.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, 7.Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;  La  studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere inclusiv republicările , modificările și completările acestora.

Tematica

 1. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica : – Capitolul III -Conducatorii de vehicule , Capitolul IV- Semnalizarea rutiera și Capitolul V- Reguli de circulatie – OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare; cu tematica :Capitolul II- Vehiculele și   Capitolul V- Reguli de circulatie – HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;cu tematica: Titlul XI-Raspunderea juridica- Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.HG. Nr. 38/2008 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport, cu modificările și completările ulterioare;cu tematica:integral

5.O.G. nr.27/2011, privind transporturile rutiere,cu modificările si completările ulterioare; cu tematica :Capitolul I- Dispozitii generale, Capitolul II- Organizarea timpului de munca O.G. nr.27/2011, privind transporturile rutiere,cu modificările si completările ulterioare;

6.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I- Dispozitii generale- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare

7.Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;cu tematica -Capitolul IV- Obligatiile lucratorilor, Capitolul VI Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor- Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs (depunere dosare, 22.02.2024 – 07.03.2024):

 

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 21.02.2024
data limită de depunere a dosarelor 07.03.2024 16.00
selectia dosarelor 08.03.2024 12.00
afișarea selecției dosarelor 11.03. 2024 13.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 12.03.2024 13.00
afișarea rezultatelor la contestații 13.03. 2024 15.00
proba scrisă 14.03.2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.03. 2024 12.00
termen limită  contestații la proba scrisă 15.03.2024 12.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 18.03.2024 14.00
interviul 19.03.2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 19.03.2024 12.00
termen limită  contestații la  proba de interviu 21.03 2024 12.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 21.03.2024 16.00
afișarea REZULTAT FINAL 21.03.2024 16.30
Activitate Data Ora
data publicării anunțului 21.02.2024
data limită de depunere a dosarelor 07.03.2024 16.00
selectia dosarelor 08.03.2024 12.00

 

 

PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

ANDREI NICOLAE                                                                 VASILE CRISTINA

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut