Anunt sedinta 21.07.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 21.07.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2022;

2 .Proiect de hotărâre nr. 52/5.07.2022, cu privire la actualizarea Statutului Comunei Tomșani, județul Vâlcea inițiator primar, Andrei Nicolae

3 .Proiect de hotărâre nr.53/7.07.2022cu privire la modificarea și completarea art.l la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.

4 .Proiect de hotărâre nr.54/8.07.2022 cu privire la modificarea HCL nr.38/16.05.2022 privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus , clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5 .Proiect de hotărâre nr.55/11.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului, inițiator primar Andrei Nicolae.

6 .Proiect de hotărâre nr.56/11.07.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „ înființare stații de reincărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea, în cadrul programului,, Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcărare pentru vehicule electrice în localități., inițiator prim ar, Andrei Nicolae

7.Proiect de hotărâre nr.57/12.07.2022, privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor
publice subordonate consiliului local al Comunei Tomșani la trimestrul II anul 2022

8 .Proiect de hotărâre nr.58/12.07.2022 privind modificarea programului anual de achiziții publice al Comunei Tomșani, pentru anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae

9 .Proiect de hotărâre nr.59/12.07.2022 privind actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor art.3 din OUG nr.47/2022 , inițiator, primar Andrei Nicolae

Sedinta Consiliul Local 27.06.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 27.06.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.05.2022;
2 .Proiect de hotărâre nr.48/15.06.2022, cu privire la aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea’’ și mandatarea reprezentantului UAT TOMȘANI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară’’APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008,cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar, Andrei Nicolae
3 .Proiect de hotărâre nr.49/15.06.2022 p rivind trecerea unur bunuri immobile, domeniul privat în domeniul public al comunei Tomșani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae.
4 .Proiect de hotărâre nr.50/16.06.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani, in ițiator primar, Andrei Nicolae.
5 .Proiect de hotărâre nr.51/20.06.2022 cu p riv ire la modificarea organigram ei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului Local Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.
PRIMAR

anunt sedinta 27.06.2022_Redacted

Consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, având gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.
1.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
ILDenumirea funcției publice:-consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
III .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV .Calendarul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă, în data de 21.07.2021 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:
• sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
• în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 20.06.2022-11.07.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
• Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550
Email-tomsani@vl.e-adm.ro
Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general
V.Condiții generale de participare la concurs:
– Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
– a) are cetățenia română și domiciliul în România;
– b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
– c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
– d) are capacitate deplină de exercițiu;
– e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
– f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
– g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
– h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

– j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Vl.Condiții specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanism/arhitectură/construct5ii
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani VIL Atribuțiile stabilite în fișa postului:
– Realizează activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului; autorizare în construcții, disciplina în construcții;
– întocmește programe de organizare, dezvoltare urbană și de amenajare a teritoriului administrativ al comunei și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale;
– Inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului administrativ al comunei care se execută din bugetul local sau din alte fonduri;
– Se îngrijește de aplicarea planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent, pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare;
– Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
– Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de construire și desființare pe teritoriul comunei;
– Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, amenajări de spații verzi, alte lucrări prevăzute de lege;
– Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației construcțiilor;
– Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor;
– Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite prin lege;
– întocmește, când este cazul, procesele-verbale de contravenții, conform Legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare și asigură respectarea măsurilor dispuse;
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primărie de titularii autorizațiilor;

– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri în acest domeniu de activitate;
– Urmărește activitatea de obținere a avizelor în vederea eliberării autorizației de construire;
– Verifică documentația aferentă emiterii acordului unic;
– Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior ;
– Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism;
– Eliberează avizul Consiliului Local în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul comunei, la cererea Consiliului Județean;
– Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată ;
– Tine evidența tuturor actelor ce le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde ;
– Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare ;
– întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a primarului în termenul și forma solicitate ;
– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul sau de activitate, în vederea promovării în Consiliul Local;
– Notează săptămânal din Registrul Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute;
– Urmărește, modul de soluționare a proceselor-verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Asigură urmărirea întocmirii documentației aferente fiecărui aviz;
– Urmărește derularea în timp și încadrarea în termenul legal de emitere a avizelor de către emitenți
– Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului;
– In funcție de limitele de competență, împreună cu alte organe abilitate, participă la acțiuni de control a legalității activităților desfășurate de diferiți agenți economici;
– Asigură aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul comunei
– întocmește și propune elementele de temă de proiectare pentru documentațiile de urbanism;
– Asigură elaborarea și proiectarea documentațiilor de urbanism (tip PU.D. sau P.U.Z.) pentru obiective de interes Local, în vederea concesionării terenului sau asigurării investițiilor proprii;
– Asigură consultanța tehnică de specialitate privind realizarea unor proiecte de investiții proprii cât și verificarea documentațiilor necesare;
– Asigură obținerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finanțate din bugetul local, precum și documentația tehnică necesară obținerii acestora;

– Studiază, ținând cont de cerințele populației, necesitățile urbanistice de dezvoltare a unor zone din comuna ;
– Eliberează avize pentru amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan;
– Consilierul răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.
– Are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor

VIII .Bibliografia :
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
9. Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”;
10. Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”;
11. Ordinul MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
IX .TEMATICA
I..A dministrația publică locală (Constituția României -Titlul III, Cap. V, Secțiunea a 2-a):L Principii de bază (art. 120);
2. Autorități locale și orășenești (art. 121);
3. Consiliul județean (art. 120);
4. Prefectul (art. 123).

II. Reglementări privind Codul administrativ (OUG. nr. 57/2019):
1. Obiectul reglementării și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul I: art. 365-368)
2. Definirea funcționarului public (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 371);
3. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 373);
4. Categorii de funcții publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 383);
5. Drepturile funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 412-429);
6. îndatoririle funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 430-450).
III. Principii și definiții privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000):
1. Principiul egalității între cetățeni (art. 1, paragraful 2);
2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, paragraful 4);
3. Definirea hărțuirii (art. 2, paragraful 5);
4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art. 7).
IV. Măsuri privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002):
1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art. 3);
2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul: art. 7-13).
V. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ) – integral;
VI. Reglementări privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 50/1991 (Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) – integral;
VIL Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) – integral;
VIII. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism) – integral;
IX. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal (Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”) – integral;
X. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu (Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”) – integral;
XL Reglementări privind metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) – integral.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

ANUNT CONCURS RECRUTARE CONSILIER URBANISM_Redacted

Anunt concesiune teren prin licitatie

 

ANUNȚ

 

 1. Informaţii generale privind concedentul:COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani,

Perrsoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

 

Teren în suprafaṭă totală de 7000 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani, intravilan, număr cadastral 36500, carte funciară nr.36500,

situat în comuna Tomșani, sat Chiceni, punctul Zăvoi.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform H.C.L. nr.37/16.05.2022.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.06.2022 , ora 12.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:08.07.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.07.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Tomșani.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, Vâlcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2022

Anunt concesiune prin locitatie_Redacted

 

Anunt Catering

Nr.3312/25.05.2022
ANUNȚ
Pentru achiziționarea de servicii de catering pentru evenimentul „Fagurele de Aur”

1. Date privind autoritatea contractantă:
Denumire: UAT Comuna Tomsani Adresa poștală: Principala nr. 1, Județ: Valcea, Localitate: Tomsani, Cod poștal: 247705 Telefon/ Fax: 0250863550/ 0250863584; Adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro Cod de identificare fiscala: 2541550 Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

2. Obiectul achiziției: Obiectul principal al contractului consta in servicii catering pentru evenimentul „Fagurele de Aur”
Valoarea estimata a investiției este de 25.000 lei.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Tomșani sau prin intermediul poștei electronice.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul beneficiarului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate al Primăriei comunei Tomșani, sat Tomșani, str.
Principală nr.l, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – gratuit

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Tomșani, sat Tomșani,str. Principală nr.l comuna Tomșani, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor: 3 1 .0 5 .2 0 2 2 , ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Tomșani.

6. Persoană contact: Ionică Paul -consilier personal Primar Comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Anunt catering_Redacted

Anunt concurs conlilier achizitii publice

NR.U.55724.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

 • .Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
 • .Denumirea funcției publice:-consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional superior- COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Tomșani, județul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si al Primăriei Tomșani, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 • g) adeverința care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverința care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifica;
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani

V.Condiții generale de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.386 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul – științe juridice sau științe economice.

– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

J întocmește programul anual de achiziții publice.

Asigura, întocmește si răspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației in vigoare, după cum urmeaza:

J publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare si de atribuire);

S initiaza lansarea procedurii de achiziții publice in SEAP;

■S primește și analizează caietele de sarcini;

S întocmirea documentațiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

J întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publica,

J întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achiziție publica,

J intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publica,

intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publica;

intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achiziție publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrări;

intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

analizarea ofertelor depuse;

emiterea hotărârilor de adjudecare

primirea si rezolvarea contestațiilor;

intocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

participarea la incheierea contractelor de achiziție publica;

urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularității si legalității platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achiziția publica respectiva.

 • Ține evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.

Urmărește executarea contractelor de achiziții si informează șefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.

Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

Soluționează in termenul prevăzut de lege corespondenta repartizata.

îndeplinește si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarulului si șefii ierarhici.

Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;

 • Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 • întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.

întocmește contracte pentru concesionari, închirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;

 • S întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in funcție de paritatea leu-euro.

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul

– participa la elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

– participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

– participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau mai maredecât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobarea conducătorului instituției si cu avizul compartimentului juridic;

 • S – participă la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziții publice, ținând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunțurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;

– asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziție publica;

 • S – urmărește transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;

 – operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției si avizul compartimentului fmanciar-contabil;

 – asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; – răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care țin de specialitatea activității pe care o desfășoară; – relații principale cu solicitanții, abținerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituției;

 • – răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredințate;

– îndeplinește orice alte atribuții, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se încredințează de către conducerea instituției;

 – întocmește referate si dispoziții in domeniul de activitate specific S.A.P.;

 – redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;

 – redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

VIII.Bibliografia/T ematica

 1. Constituția României, republicată;

Titlul I și II ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență a Guvernului 98/2017 privind funcția de control ex- ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Nota: Tematică va cuprinde integral bibliografia afișată.

 

anunt concurs consilier achiziții publice

Anunt concurs recrutare consilier juridic

 1. 6^/24.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, având gradul professional superior , în cadrul Compartimentului juridic, relații cu publicul, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea

ILDenumirea funcției publice:-consilier juridic, clasa I gradul profesional superior-COMPARTIMENT JURIDIC,RELAȚII CU PUBLICUL,STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • In termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general

V.Condiții generale de participare Ia concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

 • consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate;
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrative primite spre avizare;
 • semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la instituția publică reprezentată;
 • semnarea actelor emise de instituție care trebuie să cuprindă avizul cu caracter juridic pentru:
 • contract/comandă de achiziții publice;
 • contract/comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursabile și/sau din fonduri nerambursabile;
 • contract de finanțare;
 • acord subsidiar de împrumut / acord subsidiar;
 • proiect de convenție de garanție aferentă Acordului de garanție;
 • proiect de scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate de agenți economici, regii autonome, societăți naționale, autorități ale administrației publice centrale, garantate de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarul scrisorii de garanție;
 • proiect scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, garantat de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat;
 • contract de concesionare sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș;
 • acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută;
 • actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural – științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli;
 • contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar;
 • acord de proiect între autoritatea publică și investitor;
 • contract de parteneriat public-privat;
 • convenție pentru acordarea de împrumuturi;
 • contract de concesionare/închiriere (entitatea publică este concedent/titular al dreptului);
 • proces-verbal de predare-primire având ca obiect transferul bunului fără plată;
 • contract de vânzare-cumpărare a bunurilor (enitate publică are calitatea de vânzător);
 • actul de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar.

în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este

conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.

Participă la întocmirea dispozițiilor emise de Primar, și la elaborarea proiectelor de hotărâri și a hotărârilor Consiliului Local care sunt propuse de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani.

Participă la lucrările Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Participă la audiențe, întocmește procesul verbal al acestora și urmărește soluționarea cererilor adresate conducerii Primăriei.

Participă la desfășurarea activității de executare silită a persoanelor juridice și fizice a creanțelor bugetare.

Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului

Comerțului, Organele Ministerului Justiției, organelle bancare și alte organe în vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită.

Solicită instanțelor judecătorești competente începerea procedurii de reorganizare judiciară și faliment pentru creanțele bugetare datorate de comercianții persoane fizice și societăți comerciale.

Participă la contestațiile la executarea, înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța prezidențială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare.

Participă în echipă la acțiuni de control cu privire la autorizații de construcție, autorizații de funcționare precum și în alte acțiuni.

Consilierul juridic, indiferent de forma în care își desfășoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, instituției publice în care își desfășoară activitatea.

în exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Consilierul juridic acordă consultanță, opinia sa fiind consultativă.

Consilierul juridic este dator să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă instituțiile, autoritățile sau entitățile interesate, să se prezinte la termene la instanțele de judecată sau la organelle de urmărire penală ori la alte instituții, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecător și de părțile în process, să depună concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens.

Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele simt ținute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice, entității în favoarea căreia își exercită profesia.

Consilierul juridic ține evidența în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

Indiferent de reglementările persoanei juridice sau entității în favoarea căreia își exercită profesia, consilierul juridic va ține evidența următoarelor activități: – intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate;

 • registrul de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat;
 • registrul de evidență privind avizele scrise – datate și numerotate;

– registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor.

-contribuie la elaborarea, dezvoltarea, actualizarea și implementarea procedurilor specifice, la nivelul compartimentului conform ordinului controlului intern managerial,

-colaborează cu celelalte compartimente, pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, precum și urmărirea/verificarea încasării veniturilor provenite din chirii, redevențe, taxe și impozite,

-verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și Consiliului Local orice neregulă constatată, precum și măsurile ce se impun,

-asigură și participă la desfășurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin comunei și administrarea corespunzătoare a acestora.

-asigura activitatea d

e evaluare și reavaluare a bunurilor, conform legii,

-are obligația de a respecta confidențialitate asupra lucrărilor efectuate în interes de serviciu, asupra datelor și documentelor pe care le gestionează, cât și de datele personale ale cetățenilor beneficiari de serviciile publice, în relațiile cu terții din afara primăriei,

-are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor,

-are obligația unei ținute morale și profesionale în relațiile cu conducerea dar și angajații primăriei dar și în relația cu cetățenii beneficiari de servicii publice dar și cu alți clienți,

-are obligația de a respecta disciplina muncii pe perioada orelor de muncă, dar și a normelor interne stabilite prin regulamentele interne.

-va intocmi Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare cât și alte documete la nivelul primăriei,

-răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâre supuse aprobării consiliului local,

-îndeplinește și alte atribuții date de conducerea primăriei sau șeful ierarhic superior. Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii. Consilierul juridic răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

VIILBibliografia :

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare,
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare 11. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 10. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare 13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a,
 11. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

IX.TEMATICA

 1. Constituția României, Titlul II -Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,Titlul III- Autorități Publice,
 2. G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a,a IV-a, a V-a, a Vl-a, 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare,
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între feme și barbați Capitolul II- egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii,
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, Capitolul I- Dispoziții generale, Capitolul II-Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrativ,
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Capitolul I- Dispoziții Generale, Capitolul II- Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
 7. Legea fondului funciar nr.18/1991, Capitolul Il-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Capitolul III-Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale,
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, Capitolul I – Constituirea Comisiilor, Capitolul II -Atribuțiile comisiilor, Capitolul III – Funcționarea Comisiilor, Capitolul IV-Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Tilurile II,III și IX
 10. G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 11. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a a-III-a -Despre bunuri-Titlul VI, VII,VIII, Cartea a -IV-a -Despre prescripția extinctivă de decădere și calculul termenelor, Tilul I, II, și III
 12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a, Cartea LDispoziții Generale, Titlul I, II, III, IV, V și Cartea a II-a Titlul II
 13. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV- Căi de atac

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

anunt concurs recruitare consilier juridic

Anunt inchiriere spatii

ANUNȚ
Privind: închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține, domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea
1. Informații generale privind proprietar :COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani, Județul Vâlcea, str. Principală nr.l , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro, Persoană contact Vasile Cristina

2.informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Două spații situate în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, strada Principală nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea, în suprafață de 20,4 mp, respectiv în suprafață de 23,47 mp, aparținând domeniului public al Comunei Tomșani. închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform H.C.L. nr.38/16.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.l, comuna
Tomșani, județul Vâlcea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – este gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 0 9 .0 6 .2 0 2 2 , ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr. 1, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 0 9 . 0 6 . 2 0 2 2 , ora 14.00 la sediul Comunei Tomșani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.05.2022

anunt inchiriere spatii_Redacted

Anunt concesionare teren

ANUNȚ
concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 7000 mp situate în punctul Zăvoi, sat Chiceni, Comuna Tomșani, aflat în domeniul public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea,
1. Informații generale privind concedentul:COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani, Județul Vâlcea, str. Principală nr.l , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro Persoană contact: Vasile Cristina-

2.1nformații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață totală de 7000 mp, situat în punctul Zăvoi, sat Chiceni, comuna Tomșani, domeniul public al Comunei Tomșani, teren intravilan, număr cadastral 36500, carte funciară nr. 36500.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, și conform H.C.L. nr.37/16.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, str. Principală nr.l, comuna Tomșani, județul Vâlcea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tonișani, strada Principală nr.l, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Tomșani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.05.2022

anunt concesionare teren_Redacted

Anunt Sedinta a Consiliului Local in 16.05.2022

Anunt sedinta in data de 20.04.2022

A N U N Ț  Ș E D IN Ț Ă
In data de 20.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 13.04.2022;
2. Proiect de hotărâre nr.37/14.04.2022 cu privire la cu privire la aprobarea participării la Programul National de Investiții “Anghel Saligny „_a comunei Tomșani, in calitate de PARTENER, cu proiectul:,, DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BENGESTI,-
CIOCADIA, ALIMPEȘTI, ALUNU, MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI, BUMBEȘTI-PIȚIC ȘI
LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCII, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII
DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI, IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI,
TURCEȘTI, COASTA CERBULUI, GORUNEȘTI, MILOSTEA, MOGEȘTI, RUGETU ȘI SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET,
MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI, MĂLDĂREȘTII DE JOS, TELECHEȘTI, ROȘOVENI, TOMȘANI, BOGDANEȘTI, CHICENI,
FOLEȘTII ’ DE JOS, MIREȘTI, BĂLTĂȚENI, FOLEȘTII DE SUS, DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI,’ PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC,
POIENARI, CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA” inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.38/14.04.2022 cu privire la aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul:,, DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE  FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BENGESTI,-CIOCADIA, ALIMPEȘTI, ALUNU, MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI, BUMBEȘTLPIȚIC ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCII, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI, IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI, TURCEȘTI, COASTA CERBULUI, GORUNESTI, MILOSTEA, MOGESTI, RUGETU Șl SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET, MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI, MĂLDĂRESTII DE JOS, TELECHESTI, ROSOVENI, TOMSANI, BOGDANESTI, CHICENI.’FOLESTII DE JOS, MIRESTI, BĂLTĂTENI, FOLEȘTII DE SUS, DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI, PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC, POIENARI, CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA” initiator primar, Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 39/15.04.2022 cu privire la aprobarea C ererii de finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico- econom ici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul :“DEZVOLTARE A REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN COMUNA TOMSANI ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (TOMSANI, BOGDANESTI, CHICENI, FOLESTI DE JOS, MIRESTI, BALTATENI, FOLESTI DE SUS, DUMBRA VESTI), JUDEȚUL VÂLCEA”,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr.40/15.04.2022 cu privire la aprobarea aderării unității administrativ teritoriale – comuna Tomșani, județul Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rouă Munților”, inițiator primar Andrei Nicolae,

6. Proiect de hotărâre nr.21/15.03.2022, cu privire la actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae

Anunt sedinta 20.04.2022_Redacted

Anunt Sedinta a Consiliului Local in 13.04.2022

A N U N Ț     Ș E D IN Ț Ă
In data de 13.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 5.04.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 24/28.03.2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Teren sintetic la Școala Gimnazială Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, Județul Vâlcea inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.29/28.03.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară ”APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare” initiator primar, Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.31/8.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții Alimentare cu gaze naturale în Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, în cadrul Programului Național de Investiții„ Anghel Saligny,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr. 32/8.04.2022 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară ”APA Vâlcea pentru modificarea prețului pentru apă potabilă a tarifului la canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A., a altor prețuri și tarife pentru prestarea de servicii și modificarea și completarea, prin Act adițional, a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare pe întreaga arie de operare , inițiator primar Andrei Nicolae,

6. Proiect de hotărâre nr.33/8.04.2022, cu privire la indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023
7. Proiect de hotărâre nr. 34/8.04.2022 cu privire la aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul I, anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae.

PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt sedinta 13.04.2022_Redacted

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Consilier juridic

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, având gradul professional superior , în cadrul Compartimentului juridic, relații cu publicul, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

Anunt concurs ocupare functie publica consilier juridic_Redacted

Dispozitia nr.93 constituire comisie concurs si solutionare contestatii consilier juridic_Redacted

Anunt sedinta 05.04.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 5.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 7.03.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 22/15.03.2022 cu privire la modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate consiliului local, inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.23/24.03.2022 privind aprobarea organizării manifestării cultural- artistice , Fagurele de Aur,, ediția a 50-a initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.25 privind aprobarea întocmirii documentației necesare realizării obiectivului de investiții „ Alimentare cu gaze naturale în Comuna Tomșani, județul Vâlcea, în cadrul Programului Anghel Saligny,, initiator primar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.26/28.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

6. Proiect de hotărâre nr.27/28.03.2022 privind modificarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae.

7. Proiect de hotărâre nr.28/28.03.2022 cu privire la aprobarea investiției și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, ,.înființare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea,, inițiator primar

8. Prezentarea raportului de activitate al domnului consilier Găman Iulian Dumitru.

Anunt sedinta 5.04_Redacted

Anunt cadastru

Primăria Comunei Tomșani, Județul Vâlcea, anunță persoanele și operatorii economici interesați că a fost încheiat Contractul de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru și înscriere din oficiu a imobilelor in cartea funciara , cu OCPI Vâlcea, pentru anul 2022.
In conformitate cu prevederile art.9 alin.343 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată cu modificările și completările ulterioare Comunei Tomșani i s-a repartizat suma de 160.000 lei, reprezentând credite de angajament , limita maximă în care se pot încheia angajamente legale.
Astfel în termen de maxim 60 zile începând cu data prezentului anunț pot fi încheiate contracte de prestări servicii, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT Comuna Tomșani.
Sursa de finanțare Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară Vâlcea.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de tel:0250863550 , persoana de contact secretar general Vasile Cristina.

anunt public cadastru_Redacted

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. INSTITUTUL DE STUDII Șl PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A.

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Canal de fugă CHEMP Tomșani 2. Realizare ecran de etanșare pe malul drept”, propus a fi realizat în comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6 și la sediul S.C. ISPH S.A., bd. Lacul Tei nr. Ibis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, Sector 2, București, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut