0%

Anunt – achizitionarea de servicii de catering pentru evenimentul “Fagurele de Aur”

1. Date privind autoritatea contractanta:
Denumire: UAT Comuna Tomsani
Adresa postala: Principala, nr. I, Judet Valcea, Localitate Tomsani, cod postal 247705
Telefon/Fax : 0250863550/0250863584
Adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro
Cod de identificare fiscal: 2541550
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
2. Obiectul achizitiei:
Obiectul principal al contractului consta in servicii de catering pentru evenimentul “Fagurele de Aur”.
Valoarea estimate a investitiei este de 22.500 lei.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: se gasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei Comunei Tomsani sau prin intermediul postei electronice.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul beneficiarului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul contabilitate al Primariei Comunei Tomsani, sat Tomsani, str. Principala, nr. l, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019: – gratuit.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2023, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofe,tele: Primaria Comunei Tomsnai, sat Tomsani, str. Principal, nr.1, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.
5. Data si locul Ia care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.05.2023, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Tomsani.
6. Persoana de contact: Darnescu Roxana – consilier achintll publice Primaria Tomsani, Judctul Valcea

ANUNT PUBLICITAR TEREN SPORT

 • privind achizitionarea de lucrari pentru obiectivul : ,,CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT SINTETIC LA SCOALA GIMNAZTALA FOLESTII DE SUS, COMUNA TOMSANI, “JUDETUL VALCEA

cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.

 

 

in temeiul Legii 98/2016:

(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.

 

(7) fn cazul achizifiei directe, autoritatea contractanta:

 1. are obliga[ia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozifie de SEAP sau de a publica un anunt 1ntr-o secfiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizifionate, pentru achizifiile a caror valoare estimata este mai mare de 000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
 2. are obligafia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizifiile a caror

valoare estimata este mai mare de 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari, dar mai mica sau egala cu valoarea menfionata la lit. a); daca in urma consultarii autoritatea contractanta prime§te doar o

oferta valabila din punctul de vedere al cerinfelor solicitate, achizifia poate fi realizata;

 1. are dreptul de a achizifiona pe baza unei singure oferte daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica sau egala cu 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
 2. are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei

oferte, daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica de 9.000 lei, fara TVA.

Anunt executie trimestru

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.2549/12.04.2023

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –  : privind:  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la data de 31.03.2023

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

ANUNT PUBLICITAR

ANUNȚ PUBLICITAR
privind achiziționarea de lucrări pentru obiectivul: CREȘTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMȘANI
JUDEȚUL VALCEA
cu respectarea Legii 98/2016, prin achiziție directă.
în temeiul Legii 98/2016:
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei. (7) în cazul achiziției directe, autoritatea contractantă: a)are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; b)are obligația de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menționată la lit. a); dacă în urma consultării autoritatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată; c)are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; d)are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.
Cadrul legal specific:
>- Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

s* Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și com pletările ulterioare; s* Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Termenul de depunere a ofertei tehnice si ofertei financiare: 24 martie 2023 ora 12,00 Sursa de finanțare: Administrația Fondului pentru Mediu si buget local;
Valoarea estimata: 871,030.91 lei fara TVA Tip anunț: anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu ;
Tip contract: Contract de lucrări; Cod CPV: 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) 34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2) 31520000-7 lămpi si aparate de iluminat Corpuri de iluminat – cod CPV 31527200-8
Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut cu respectarea tuturor cerințelor.
Condiții contract: Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor. Contractantul se obliga ca pe perioada derulării contractului sa respecte legislația in vigoare privind condițiile de mediu, social si cu privire la relațiile de munca (declarație modele formulare).
Ofertele depuse peste termenul limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în
considerare. Condiții de participare:
Operatori economici de profil cu experiența in domeniu. Se solicita prezentarea certificatului constatator din care sa reiasa ca operatorul econom ic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita experiența similara in ultimii 5 ani, prin prezentare de contracte, procese verbale de recepție, recomandări.
Modalitate de transmitere a ofertelor: – Depunere la sediul instituției – Primăria comunei Tomșani , Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , Tomșani, Jud. Valcea – î n plic închis.
– Ofertele pot fi depuse până în data de 24 martie 2023 ora 12,00. – Ofertele financiare trebuie să fie întocm ite în lei fără TVA. – Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunere. – Nu vor fi acceptate oferte alternative. – Limba de redactare a ofertei: limba română.

Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va conține: – scrisoare de înaintare către comuna Tomșani – certificat constatator sa nu fie mai vechi de 6 luni; – oferta financiară; – Oferta tehnica – Ofertantii vor inainta documentația atat in form at fizic, cat si scanata pe suport electronic ( Cd, Stick USB ) Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată a fi primită cu întârziere.
Pe plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații: – adresa la care se depun ofertele:. – mențiunea “pentru achiziție directă CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TOMȘANI JUDEȚUL
VALCEA
– mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”, data de 27 martie 2023 ora 12,00 Documentele ofertei vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către ofertant sau reprezentanții legali ai ofertantului; Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Ofertele depuse după data limită, respectiv 24 martie 2023 ora 12,00, vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise.
Oferta poate fi modificată și retrasă până la data limită de depunere a ofertelor; Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise. Data și ora deschiderii ofertelor: 27 martie 2023 ora 12,00 .
Entitatea contractanta are dreptul de decizie în selectarea ofertantului câștigător fără a fi obligată sa prezinte justificări celorlalți ofertanti participanti la această achiziție.
Informații suplimentare:
Documentația se va solicita prin e-mail primariatomsanivl@ yahoo.com sau de la sediul primăriei.
Limba de redactare a ofertei: romana.
Oferta va trebui sa conțină toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. In urma desemnării câștigătorului, acestuia din urma se va solicita incarcarea ofertei in SEAP.
Garanția de buna execuție este 5% din valoarea fara TVA contractului.

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Comunei T o m șa n i, județul Valcea , localitatea Tom șani , Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , în plic sigilat si stampilat, conținând: Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, într-un singur exemplar original pe care se va menționa: “Oferta pentru achiziția directa in vederea atribuirii
Contractului de lucrări: CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TOMȘANI JUDEȚUL VALCEA
Ofertele scrise vor fi insoțite de o unitate de memorie (stick) care va conține oferta si în form at electronic care va fi in interiorul plicului sigilat.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.

Anunt Sedinta Consiliu Local 27.12.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.1 lit a)  din  OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , pentru ziua de 27.12.2022 , orele 15,00 , se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomșani

Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 15.12.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.88/16.11.2022,cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.99/19.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.100/19.12.2022 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară la data de 19.12.2022, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.101/19.12.2022 cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 , initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.102/21.12.2022 cu privire la modificareea și completarea HCL nr.85/15.12.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de inchiriere , incheiate cu Mazarine Energy SRL, initiator primar, Andrei Nicolae.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se găsesc in format letric si electronic la sediul Primariei comunei Tomșani  la biroul secretarului UAT Tomșani și pe site-ul primăriei;

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare după cum urmează :

-Proiectele de hotărâre nr.88, 99, 100  – Comisia de specialitate  nr1.  -Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, activităţi    economico –  financiare, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, turism,  amenajarea  teritoriului   şi urbanism ;

 • Proiectele de hotărâre nr.101 -Comisia de specialitate  nr 2.  – Comisia pentru învăţământ,  sănătate, familie  activităţi  social-  culturale, culte , protecţia   socială, protecţie copii , tineret, activităţi  sportive şi de agreement;
 • Proiectele de hotărâre nr.102 -Comisia de specialitate nr 3. –  Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de  disciplină, apărarea ordinii şi liniştii  publice, a drepturilor  cetăţenilor; 

Va invitam sa formulați avizul necesar si sa depuneti eventualele amendamente asupra proiectului de hotarare pana cel tarziu in ziua sedintei.

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7534/12.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7534/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț sedinta a Consiliului Local in data de 15.12.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

 

In data de 15.12.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei aordinare din data de 22.11.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.89/16.11.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a acordului de funcționare a aporatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Tomșani, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.90/23.11.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de închiriere a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tomșani, aflate în perimetrul de exploatare petrolieră, Parc Folești,, Societății Mazarin Energy SRL, ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.91/23.11.2022 cu privire la acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Tomșani pentru Rețeaua unităților Scolare de invatamant preuniversitar de strat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2022-2023, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.92/8.12.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Valcea în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și incheierea Actelor Adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare, initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.93/8.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.
 7. Proiect de hotărâre nr.94/8.12.2022 cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, inițiatpr primar Andrei Nicolae
 8. Proiect de hotărâre nr.95/9.12.2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 795 mp proprietate private a comunei Tomșani, situt în satul Bălțăteni comuna Tomșani, punctul , La Chibzuitu.

                                                                        PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

1 Decembrie

In ziua de 1 decembrie 2022 sarbatorim ziua nationala a Romaniei, aducand un sfant omagiu ostasilor romani cazuti pe
campul de lupta pentru realizarea Marii Uniri de la 1918.
Va asteptam sa fiti alaturi de noi la cele 4 monumente ridicate in cinstea ostasilor comunei noastre care si-au jertfit viata
pentru reintregirea neamului romanesc; scoala Generala Folestii de Jos, Biserica Folestii de Sus, Biserica Tomsani si Biserica Bogdanesti.
Ceremonia depunerii de coroane va incepe la ora 10,00 la Scoala Generala Folestii de Jos.

Anunt NR.6560/25.10.2022 

NR.6560/25.10.2022

 

A N U N Ț

meiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: pentru aprobarea Regulamentului local privind activitățile de administrație Social-Comunitară

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7000/16.11.2022

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7000/16.11.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt NR.6928/14.11.2022

NR.6928/14.11.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare pentru implementarea

proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

 

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt Sedinta 31.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

 

 

In data de 31.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei extraordinare din data de 12.10.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.74/5.10.2022 cu privire la aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.79/18.10.2022cu privire la aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului local al Comunei Tomșani la trimestrul II al anului 2022, ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.81/21.10.2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie 2023, initiator primar, Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.82/21.10.2022 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare cudintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câînilor fără stăpân, initiator primar, Andrei Nicolae.

 

              PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

Anunt sedinta 12.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

In data de  12.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta extraordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 29.09.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.73/5.10.2022 cu privire la ,, actualizarea devizului general și incheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlceainițiator Andrei Nicolae.
 3. Proiect de hotărâre nr.75/6.10.2022 cu privire la aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: Reabilitare moderată a clădirilor publice C1(clădire școlală nouă parter și etaj) din punctul Școală Foleștii de Sus, nr.cadastral 35231, UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.76/6.10.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,, , inițiator primar Andrei Nicolae.

 

PRIMAR

   ANDREI NICOLAE

Anunt sedinta 29.09.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.I lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, pentru ziua de 29.09.2022 , orele 15,00, se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomşani..
Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.09.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 68/16.09.2022, privind aprobarea contractului de comodat nr.4394/14.08.2020 încheiat între Comuna Tomșani și SC Ciucă Docvet SRL inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.69/16.09.2022cu privire la aprobarea încetării contractului de comodat nr.5926/3.12.2019 încheiat între Comuna Tomșani și Asociația AS Unirea Tomșani, și darea în folosință gratuită a terenului și construcției aferente Asociației Club Sportiv Unirea Tomșani, in vederea desfășurării activităților sportive în cadrul competițiilor oficiale initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.09.2020 cu privire la rectificarea bugetului local, pe anul 2022 initiator prim ar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.71/20.09.2022 cu privire la achiziționarea serviciilor de cadastru și topometrie in vederea inscrierii in cartea funciară a comunei Tomșani a unor immobile apartinand domeniului public si privat al Comunei Tomșani, initiator primar, Andrei Nicolae

6. Proiect de hotărâre nr.72/20.09.2022 cu privire la completarea programului annual de achiziții publice pentru anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.

Anunt sedinta – 14.09.2022

A N U N Ț     Ș E D IN Ț Ă

In data de 14.09.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2022;
2. Proiect de hotărâre nr.66/05.09.2022 stabilirea impozitului/taxei pe teren, inițiator primar, Andrei Nicolae

ph 66_Redacted

Cu privire la: stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023


3. Proiect de hotărâre nr.67/8.09.2022cu privire rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae.

PH 67_Redacted

Cu privire la: rectificarea bugetului local

Anunt proprietarii fose septice

ANUNŢ

intrare În legalitate privind sistemele individuale adecvate
Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia,înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, UAT Tomşani, judeţul Vâlcea are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate al comunei Tomşani, judeţul Vâlcea datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine, de pe raza localităţii Tomşani

Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau până la punerea în funcţiune a unui sistem public de canalizare nou-înfiinţată (racordare în cel mult un an).

Persoanele fizice şi juridice, proprietari a spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligaţia de Înscriere În registru a sistemelor de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia Înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite Înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, precum şi încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menţionarea intervalelor de vidanjare şi preluare a nămolului din sistemele de epurare.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe site-ul primăriei comuna­tomsani.ro sau la sediul Primăriei Tomşani judeţul Vâlcea.
Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 1 O.OOO de lei.

ANUNT PROPRIETARI FOSE SEPTICE

FORMULAR DE INSCRIERE FOSE

Anunt Reparatii drumuri de interes local în comuna Tomşani, judetul Vâlcea

Lucrări de reparare a drumurilor
Conditii referitoare la contract:
Contratul se va încheia în conditiile si termenii din caietul de sarcini
Conditii de participare:
conform caietului de sarcini
Criterii de atribuire:
pretul cel maiscazut
lnformatii suplimentare:
lnformatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Tomsani cu datele de contact din caietul d e sarcini

Anunt drumuri

Anunt intrerupere alimentare cu apa potabila

Stimati cetateni ai comunei Tomsani,

Ca urmare a precipitațiilor abundente din ultimele ore și creșterii importante a debitului râului Bistrița s-au înregistrat avarii majore la rețeaua de alimentare cu energie electrică și la rețeaua publică de apă potabilă (drenurile de captare a apei potabile).

Deoarece suntem in imposibilitatea de a mai asigura apa necesară umplerii bazinelor rețelei publice se va intrerupe alimentarea cu apă a comunei Tomșani. Împreună cu echipele de intervenție ale CEZ Distribuție și SC APAVIL SA intervenim pentru remedierea cât mai urgentă a acestor avarii și reluarea alimentării cu apă.

Va multumim pentru înțelegere și vă asigurăm de toata considerația noastră,

Primar
Andrei Nicolae

Anunt sedinta 31.08.2022

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 31.08.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.07.2022;

2. Proiect de hotărâre nr.60/9.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile august, septembrie, octombrie 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.61/22.08.2022cu privire rectificarea bugetului local pe anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.62/22.08.2022 cu privire la completarea programului anual de achiziții publice pe anul 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr.63/23.08.2022 cu privire la aprobarea prelungirii prin act adițional cu 7 ani a duratei contractului de concesiune nr.4293/17.09.2007, încheiat între consiliul local Tomșani și CMI Dr. Ciobanu Daniela, inițiator primar Andrei Nicolae.

6. Proiect de hotărâre nr.64/22.08.2022 cu privire la aprobarea actului adițional nr.l la protocolul de colaborare nr.20220/92/7854/24.09.2021 , încheiat pentru pregătirea obiectivului de investiții: Elaborare studiu de fezabilitate si elaborare proiect tehnic pentru obiectivul varianta de ocolire Horezu, inițiator primar , Andrei Nicolae

7. Proiect de hotărâre nr.65/23.08.2022, cu privire la aprobarea indicatorilor pentru reparații curente pentru obiectivul „ Reparații drumuri de interes local comuna Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt sedinta 31.08.2022

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut