Anunt Sedinta Consiliu Local 27.12.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.1 lit a)  din  OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , pentru ziua de 27.12.2022 , orele 15,00 , se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomșani

Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 15.12.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.88/16.11.2022,cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.99/19.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.100/19.12.2022 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară la data de 19.12.2022, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.101/19.12.2022 cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 , initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.102/21.12.2022 cu privire la modificareea și completarea HCL nr.85/15.12.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de inchiriere , incheiate cu Mazarine Energy SRL, initiator primar, Andrei Nicolae.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se găsesc in format letric si electronic la sediul Primariei comunei Tomșani  la biroul secretarului UAT Tomșani și pe site-ul primăriei;

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare după cum urmează :

-Proiectele de hotărâre nr.88, 99, 100  – Comisia de specialitate  nr1.  -Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, activităţi    economico –  financiare, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, turism,  amenajarea  teritoriului   şi urbanism ;

 • Proiectele de hotărâre nr.101 -Comisia de specialitate  nr 2.  – Comisia pentru învăţământ,  sănătate, familie  activităţi  social-  culturale, culte , protecţia   socială, protecţie copii , tineret, activităţi  sportive şi de agreement;
 • Proiectele de hotărâre nr.102 -Comisia de specialitate nr 3. –  Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de  disciplină, apărarea ordinii şi liniştii  publice, a drepturilor  cetăţenilor; 

Va invitam sa formulați avizul necesar si sa depuneti eventualele amendamente asupra proiectului de hotarare pana cel tarziu in ziua sedintei.

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7538/12.12.2022   

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7538/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la implementarea proiectului,,  ACHIZIȚIONAREA ȘI DOTAREA CU CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE  A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA TOMȘANI,JUDEȚUL VÂLCEA,,

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7460/9.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7460/9.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea imobilului teren in suprafață de 795 mp situat in punctul ,, La Chibzuitu, Comuna Tomșani, sat Bălțăteni, proprietate privată a comunei Tomșani

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7534/12.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7534/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț sedinta a Consiliului Local in data de 15.12.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

 

In data de 15.12.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei aordinare din data de 22.11.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.89/16.11.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a acordului de funcționare a aporatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Tomșani, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.90/23.11.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de închiriere a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tomșani, aflate în perimetrul de exploatare petrolieră, Parc Folești,, Societății Mazarin Energy SRL, ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.91/23.11.2022 cu privire la acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Tomșani pentru Rețeaua unităților Scolare de invatamant preuniversitar de strat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2022-2023, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.92/8.12.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Valcea în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și incheierea Actelor Adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare, initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.93/8.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.
 7. Proiect de hotărâre nr.94/8.12.2022 cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, inițiatpr primar Andrei Nicolae
 8. Proiect de hotărâre nr.95/9.12.2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 795 mp proprietate private a comunei Tomșani, situt în satul Bălțăteni comuna Tomșani, punctul , La Chibzuitu.

                                                                        PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

Anunt NR.7460/9.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7460/9.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea imobilului teren in suprafață de 795 mp situat in punctul ,, La Chibzuitu, Comuna Tomșani, sat Bălțăteni, proprietate privată a comunei Tomșani

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7440/8.12.2022             

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7440/8.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la : privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani                      în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”       în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației,

 cu modificarile și completările ulterioare

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț NR.7465/8.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7465/8.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –  : Cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii în ședință publică.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7373/5.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7373/5.12.2022

 

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

1 Decembrie

In ziua de 1 decembrie 2022 sarbatorim ziua nationala a Romaniei, aducand un sfant omagiu ostasilor romani cazuti pe
campul de lupta pentru realizarea Marii Uniri de la 1918.
Va asteptam sa fiti alaturi de noi la cele 4 monumente ridicate in cinstea ostasilor comunei noastre care si-au jertfit viata
pentru reintregirea neamului romanesc; scoala Generala Folestii de Jos, Biserica Folestii de Sus, Biserica Tomsani si Biserica Bogdanesti.
Ceremonia depunerii de coroane va incepe la ora 10,00 la Scoala Generala Folestii de Jos.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut