Anunt Sedinta Consiliu Local 27.12.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.1 lit a)  din  OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , pentru ziua de 27.12.2022 , orele 15,00 , se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomșani

Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 15.12.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.88/16.11.2022,cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.99/19.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.100/19.12.2022 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară la data de 19.12.2022, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.101/19.12.2022 cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 , initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.102/21.12.2022 cu privire la modificareea și completarea HCL nr.85/15.12.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de inchiriere , incheiate cu Mazarine Energy SRL, initiator primar, Andrei Nicolae.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se găsesc in format letric si electronic la sediul Primariei comunei Tomșani  la biroul secretarului UAT Tomșani și pe site-ul primăriei;

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare după cum urmează :

-Proiectele de hotărâre nr.88, 99, 100  – Comisia de specialitate  nr1.  -Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, activităţi    economico –  financiare, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, turism,  amenajarea  teritoriului   şi urbanism ;

 • Proiectele de hotărâre nr.101 -Comisia de specialitate  nr 2.  – Comisia pentru învăţământ,  sănătate, familie  activităţi  social-  culturale, culte , protecţia   socială, protecţie copii , tineret, activităţi  sportive şi de agreement;
 • Proiectele de hotărâre nr.102 -Comisia de specialitate nr 3. –  Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de  disciplină, apărarea ordinii şi liniştii  publice, a drepturilor  cetăţenilor; 

Va invitam sa formulați avizul necesar si sa depuneti eventualele amendamente asupra proiectului de hotarare pana cel tarziu in ziua sedintei.

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7534/12.12.2022 

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7534/12.12.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunț sedinta a Consiliului Local in data de 15.12.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

 

In data de 15.12.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei aordinare din data de 22.11.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.89/16.11.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a acordului de funcționare a aporatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Tomșani, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.90/23.11.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de închiriere a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tomșani, aflate în perimetrul de exploatare petrolieră, Parc Folești,, Societății Mazarin Energy SRL, ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.91/23.11.2022 cu privire la acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Tomșani pentru Rețeaua unităților Scolare de invatamant preuniversitar de strat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2022-2023, initiator primar , Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.92/8.12.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Valcea în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și incheierea Actelor Adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare, initiator primar, Andrei Nicolae
 6. Proiect de hotărâre nr.93/8.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.
 7. Proiect de hotărâre nr.94/8.12.2022 cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, inițiatpr primar Andrei Nicolae
 8. Proiect de hotărâre nr.95/9.12.2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 795 mp proprietate private a comunei Tomșani, situt în satul Bălțăteni comuna Tomșani, punctul , La Chibzuitu.

                                                                        PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

1 Decembrie

In ziua de 1 decembrie 2022 sarbatorim ziua nationala a Romaniei, aducand un sfant omagiu ostasilor romani cazuti pe
campul de lupta pentru realizarea Marii Uniri de la 1918.
Va asteptam sa fiti alaturi de noi la cele 4 monumente ridicate in cinstea ostasilor comunei noastre care si-au jertfit viata
pentru reintregirea neamului romanesc; scoala Generala Folestii de Jos, Biserica Folestii de Sus, Biserica Tomsani si Biserica Bogdanesti.
Ceremonia depunerii de coroane va incepe la ora 10,00 la Scoala Generala Folestii de Jos.

Anunt NR.6560/25.10.2022 

NR.6560/25.10.2022

 

A N U N Ț

meiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: pentru aprobarea Regulamentului local privind activitățile de administrație Social-Comunitară

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunț NR.7000/16.11.2022

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.7000/16.11.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii in sedinta de consiliu.

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt NR.6928/14.11.2022

NR.6928/14.11.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare pentru implementarea

proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

 

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt Sedinta 31.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

 

 

In data de 31.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei extraordinare din data de 12.10.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.74/5.10.2022 cu privire la aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
 3. Proiect de hotărâre nr.79/18.10.2022cu privire la aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului local al Comunei Tomșani la trimestrul II al anului 2022, ,initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.81/21.10.2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie 2023, initiator primar, Andrei Nicolae
 5. Proiect de hotărâre nr.82/21.10.2022 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare cudintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câînilor fără stăpân, initiator primar, Andrei Nicolae.

 

              PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

Anunt sedinta 12.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

In data de  12.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta extraordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 29.09.2022;
 2. Proiect de hotărâre nr.73/5.10.2022 cu privire la ,, actualizarea devizului general și incheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlceainițiator Andrei Nicolae.
 3. Proiect de hotărâre nr.75/6.10.2022 cu privire la aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: Reabilitare moderată a clădirilor publice C1(clădire școlală nouă parter și etaj) din punctul Școală Foleștii de Sus, nr.cadastral 35231, UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, initiator primar Andrei Nicolae.
 4. Proiect de hotărâre nr.76/6.10.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,, , inițiator primar Andrei Nicolae.

 

PRIMAR

   ANDREI NICOLAE

anunt sedinta 12.10.2022_Redacted

Anunt sedinta 29.09.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.I lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, pentru ziua de 29.09.2022 , orele 15,00, se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomşani..
Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.09.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 68/16.09.2022, privind aprobarea contractului de comodat nr.4394/14.08.2020 încheiat între Comuna Tomșani și SC Ciucă Docvet SRL inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.69/16.09.2022cu privire la aprobarea încetării contractului de comodat nr.5926/3.12.2019 încheiat între Comuna Tomșani și Asociația AS Unirea Tomșani, și darea în folosință gratuită a terenului și construcției aferente Asociației Club Sportiv Unirea Tomșani, in vederea desfășurării activităților sportive în cadrul competițiilor oficiale initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.09.2020 cu privire la rectificarea bugetului local, pe anul 2022 initiator prim ar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.71/20.09.2022 cu privire la achiziționarea serviciilor de cadastru și topometrie in vederea inscrierii in cartea funciară a comunei Tomșani a unor immobile apartinand domeniului public si privat al Comunei Tomșani, initiator primar, Andrei Nicolae

6. Proiect de hotărâre nr.72/20.09.2022 cu privire la completarea programului annual de achiziții publice pentru anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut