0%

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, având gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.
1.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
ILDenumirea funcției publice:-consilier clasa I gradul profesional superior – COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
III .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV .Calendarul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă, în data de 21.07.2021 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:
• sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
• în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 20.06.2022-11.07.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
• Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550
Email-tomsani@vl.e-adm.ro
Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general
V.Condiții generale de participare la concurs:
– Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
– a) are cetățenia română și domiciliul în România;
– b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
– c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
– d) are capacitate deplină de exercițiu;
– e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
– f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
– g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
– h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

– j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Vl.Condiții specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanism/arhitectură/construct5ii
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani VIL Atribuțiile stabilite în fișa postului:
– Realizează activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului; autorizare în construcții, disciplina în construcții;
– întocmește programe de organizare, dezvoltare urbană și de amenajare a teritoriului administrativ al comunei și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale;
– Inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului administrativ al comunei care se execută din bugetul local sau din alte fonduri;
– Se îngrijește de aplicarea planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent, pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare;
– Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
– Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de construire și desființare pe teritoriul comunei;
– Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, amenajări de spații verzi, alte lucrări prevăzute de lege;
– Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației construcțiilor;
– Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor;
– Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite prin lege;
– întocmește, când este cazul, procesele-verbale de contravenții, conform Legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare și asigură respectarea măsurilor dispuse;
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primărie de titularii autorizațiilor;

– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri în acest domeniu de activitate;
– Urmărește activitatea de obținere a avizelor în vederea eliberării autorizației de construire;
– Verifică documentația aferentă emiterii acordului unic;
– Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior ;
– Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism;
– Eliberează avizul Consiliului Local în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul comunei, la cererea Consiliului Județean;
– Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată ;
– Tine evidența tuturor actelor ce le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde ;
– Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare ;
– întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a primarului în termenul și forma solicitate ;
– întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul sau de activitate, în vederea promovării în Consiliul Local;
– Notează săptămânal din Registrul Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute;
– Urmărește, modul de soluționare a proceselor-verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare
– Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate;
– Asigură urmărirea întocmirii documentației aferente fiecărui aviz;
– Urmărește derularea în timp și încadrarea în termenul legal de emitere a avizelor de către emitenți
– Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului;
– In funcție de limitele de competență, împreună cu alte organe abilitate, participă la acțiuni de control a legalității activităților desfășurate de diferiți agenți economici;
– Asigură aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul comunei
– întocmește și propune elementele de temă de proiectare pentru documentațiile de urbanism;
– Asigură elaborarea și proiectarea documentațiilor de urbanism (tip PU.D. sau P.U.Z.) pentru obiective de interes Local, în vederea concesionării terenului sau asigurării investițiilor proprii;
– Asigură consultanța tehnică de specialitate privind realizarea unor proiecte de investiții proprii cât și verificarea documentațiilor necesare;
– Asigură obținerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finanțate din bugetul local, precum și documentația tehnică necesară obținerii acestora;

– Studiază, ținând cont de cerințele populației, necesitățile urbanistice de dezvoltare a unor zone din comuna ;
– Eliberează avize pentru amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan;
– Consilierul răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.
– Are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor

VIII .Bibliografia :
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
9. Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”;
10. Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”;
11. Ordinul MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
IX .TEMATICA
I..A dministrația publică locală (Constituția României -Titlul III, Cap. V, Secțiunea a 2-a):L Principii de bază (art. 120);
2. Autorități locale și orășenești (art. 121);
3. Consiliul județean (art. 120);
4. Prefectul (art. 123).

II. Reglementări privind Codul administrativ (OUG. nr. 57/2019):
1. Obiectul reglementării și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul I: art. 365-368)
2. Definirea funcționarului public (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 371);
3. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 373);
4. Categorii de funcții publice (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 383);
5. Drepturile funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 412-429);
6. îndatoririle funcționarilor publici (Partea a Vl-a, Titlul II: art. 430-450).
III. Principii și definiții privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000):
1. Principiul egalității între cetățeni (art. 1, paragraful 2);
2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, paragraful 4);
3. Definirea hărțuirii (art. 2, paragraful 5);
4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art. 7).
IV. Măsuri privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002):
1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art. 3);
2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul: art. 7-13).
V. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ) – integral;
VI. Reglementări privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 50/1991 (Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) – integral;
VIL Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) – integral;
VIII. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism) – integral;
IX. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal (Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic zonal”) – integral;
X. Reglementări privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu (Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”) – integral;
XL Reglementări privind metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) – integral.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut