0%
 1. 5911/4.10.2022

 

 

ANUNȚ

În conformitate  cu  prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative și art.unic alin. (1) lit b) și alin.(2) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar Primăria comunei Tomșani, județul Vâlcea anunță organizarea  concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE, din  aparatul de specialitate  al Primarului Comunei  Tomșani, județul Vâlcea


I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.1, sat Tomșani, județul Vâlcea

 

II.Denumirea funcției publice:-consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional asistent– COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE,ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

III.Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
IV.Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 04.11.2022 ora 10,00   –sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.1 sat Tomșani, județul Vâlcea.

proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primariei Comunei Tomșani, str. Principală nr.1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.1 compartiment resurse umane.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Tomșani, județul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si al Primariei Tomșani, respectiv în perioada 10.2022-24.10.2022 și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani

V.Condiții generale de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.386 lit.(a) și art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

VI.Condiții specifice de participare la concurs:

 

 

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, sau științe economice.

 

 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 1 ani

 

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

 • Întocmeşte programul anual de achizitii publice.
 • Asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
 • publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire);
 • initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
 • primește și analizează caietele de sarcini;
 • intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
 • intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
 • intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
 • intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
 • intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
 • intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
 • intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
 • analizarea ofertelor depuse;
 • emiterea hotararilor de adjudecare
 • primirea si rezolvarea contestatiilor;
 • intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
 • participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
 • urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
 • Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.
 • Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
 • Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
 • Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului si sefii ierarhici.
 • Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
 • Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 • Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.
 • Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
 • Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de paritatea leu-euro.
 • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul
 • – participa la elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
 • – participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 • – participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai maredecât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobarea conducătorului instituţiei si cu avizul compartimentului juridic;
 • – participă la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;
 • – asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziţie publica;
 • – urmăreşte transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;
 • – operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei si avizul compartimentului financiar-contabil;
 • – asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; – răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfaşoară; – relaţii principale cu solicitanţii, abţinerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituţiei;
 • – răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate;
 • – îndeplineşte orice alte atribuţii, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se incredinteaza de către conducerea instituţiei;
 • – întocmeşte referate si dispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.;
 • – redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;
 • – redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

 

VIII.Bibliografia/Tematica

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Nota: Tematică va cuprinde integral bibliografia afișată.

 

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut