0%

ANUNȚ PUBLICITAR
privind achiziționarea de lucrări pentru obiectivul: CREȘTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMȘANI
JUDEȚUL VALCEA
cu respectarea Legii 98/2016, prin achiziție directă.
în temeiul Legii 98/2016:
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei. (7) în cazul achiziției directe, autoritatea contractantă: a)are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; b)are obligația de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menționată la lit. a); dacă în urma consultării autoritatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată; c)are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; d)are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.
Cadrul legal specific:
>- Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

s* Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și com pletările ulterioare; s* Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Termenul de depunere a ofertei tehnice si ofertei financiare: 24 martie 2023 ora 12,00 Sursa de finanțare: Administrația Fondului pentru Mediu si buget local;
Valoarea estimata: 871,030.91 lei fara TVA Tip anunț: anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu ;
Tip contract: Contract de lucrări; Cod CPV: 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) 34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2) 31520000-7 lămpi si aparate de iluminat Corpuri de iluminat – cod CPV 31527200-8
Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut cu respectarea tuturor cerințelor.
Condiții contract: Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor. Contractantul se obliga ca pe perioada derulării contractului sa respecte legislația in vigoare privind condițiile de mediu, social si cu privire la relațiile de munca (declarație modele formulare).
Ofertele depuse peste termenul limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în
considerare. Condiții de participare:
Operatori economici de profil cu experiența in domeniu. Se solicita prezentarea certificatului constatator din care sa reiasa ca operatorul econom ic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita experiența similara in ultimii 5 ani, prin prezentare de contracte, procese verbale de recepție, recomandări.
Modalitate de transmitere a ofertelor: – Depunere la sediul instituției – Primăria comunei Tomșani , Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , Tomșani, Jud. Valcea – î n plic închis.
– Ofertele pot fi depuse până în data de 24 martie 2023 ora 12,00. – Ofertele financiare trebuie să fie întocm ite în lei fără TVA. – Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunere. – Nu vor fi acceptate oferte alternative. – Limba de redactare a ofertei: limba română.

Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va conține: – scrisoare de înaintare către comuna Tomșani – certificat constatator sa nu fie mai vechi de 6 luni; – oferta financiară; – Oferta tehnica – Ofertantii vor inainta documentația atat in form at fizic, cat si scanata pe suport electronic ( Cd, Stick USB ) Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată a fi primită cu întârziere.
Pe plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații: – adresa la care se depun ofertele:. – mențiunea “pentru achiziție directă CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TOMȘANI JUDEȚUL
VALCEA
– mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”, data de 27 martie 2023 ora 12,00 Documentele ofertei vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către ofertant sau reprezentanții legali ai ofertantului; Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Ofertele depuse după data limită, respectiv 24 martie 2023 ora 12,00, vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise.
Oferta poate fi modificată și retrasă până la data limită de depunere a ofertelor; Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise. Data și ora deschiderii ofertelor: 27 martie 2023 ora 12,00 .
Entitatea contractanta are dreptul de decizie în selectarea ofertantului câștigător fără a fi obligată sa prezinte justificări celorlalți ofertanti participanti la această achiziție.
Informații suplimentare:
Documentația se va solicita prin e-mail primariatomsanivl@ yahoo.com sau de la sediul primăriei.
Limba de redactare a ofertei: romana.
Oferta va trebui sa conțină toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. In urma desemnării câștigătorului, acestuia din urma se va solicita incarcarea ofertei in SEAP.
Garanția de buna execuție este 5% din valoarea fara TVA contractului.

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Comunei T o m șa n i, județul Valcea , localitatea Tom șani , Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , în plic sigilat si stampilat, conținând: Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, într-un singur exemplar original pe care se va menționa: “Oferta pentru achiziția directa in vederea atribuirii
Contractului de lucrări: CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TOMȘANI JUDEȚUL VALCEA
Ofertele scrise vor fi insoțite de o unitate de memorie (stick) care va conține oferta si în form at electronic care va fi in interiorul plicului sigilat.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut