0%

Nr.  6741 din 3.11.2022

 

ANUNȚ

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI, cu sediul în str. Pricipală  nr. 1, comuna  Tomșani, județul Vâlcea, organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru trei funcții  publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani,  în data de 07.12.2022, ora 10:00, proba scrisă.

 

I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.1, sat Tomșani, județul Vâlcea

 

 1. Denumirea funcțiIor publice:

-consilier, clasa I gradul  profesional asistent – COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

-consilier , clasa I gradul profesional asistent- COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

-consilier , clasa I gradul professional asistent – COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL , CADASTRU

 III. Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
  c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
  d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 03.11.2022 – 22.11.2022 inclusiv, ora 16;00 şi conţine în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;
d)dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
e)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.

Concursul va consta în:

– selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– probă scrisă;

– interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Primăriei comunei Tomșani situat în str. Principală  nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Impozite și taxe

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Registru Agricol Cadastru

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OUG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

7.H.G. nr.985/2019, normele tehnice privind registrul agricol.

 

BIBLIOGRAFIE pentru examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut – din cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a “Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutuor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea contabilităţii nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare

6.Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare

7.Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: str. Principală  nr.1, comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Telefon: 0250863550.

Email secretar comisie: tomsani@vl.e-adm.ro

 

Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei comunei Tomșani, situat în str. Principală  nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea, de la secretarul comisiei de concurs, doamna Cenușoiu Maria Aura , consilier superior.

 

PRIMAR,

 

ANDREI NICOLAE

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut