0%

Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține, domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

 

  1. Informaţii generale privind proprietar: COMUNA Tomșani, sat Tomșani, Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro, Persoană contact Vasile Cristina

 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

– spațiu, situat în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, comuna Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea, în suprafață de 20,4 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani.

– spațiu, situat în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, comuna Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea, în suprafață de 15,76 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani.

 

Închirierea se face conform art. 333 şi art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.49 din data de 21.07.2022.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul contabilitate al Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, judeṭul Vâlcea.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.08.2022, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, judeṭul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 12.00, la sediul Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon: 0250739120, fax: 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.08.2022.

 

 

 

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut