0%

ANUNȚ
Privind: închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține, domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea
1. Informații generale privind proprietar :COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani, Județul Vâlcea, str. Principală nr.l , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro, Persoană contact Vasile Cristina

2.informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Două spații situate în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, strada Principală nr. 1, comuna Tomșani, județul Vâlcea, în suprafață de 20,4 mp, respectiv în suprafață de 23,47 mp, aparținând domeniului public al Comunei Tomșani. închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform H.C.L. nr.38/16.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.l, comuna
Tomșani, județul Vâlcea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – este gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 0 9 .0 6 .2 0 2 2 , ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr. 1, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 0 9 . 0 6 . 2 0 2 2 , ora 14.00 la sediul Comunei Tomșani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.05.2022

anunt inchiriere spatii_Redacted

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut