0%
 1. 6^/24.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, având gradul professional superior , în cadrul Compartimentului juridic, relații cu publicul, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

I.Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea

ILDenumirea funcției publice:-consilier juridic, clasa I gradul profesional superior-COMPARTIMENT JURIDIC,RELAȚII CU PUBLICUL,STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr. 1

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • In termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să aibă conținutul prevăzut de art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu H.G. nr.546/2020 și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019 -Codul administrativ,
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general

V.Condiții generale de participare Ia concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 86 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

 • consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate;
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrative primite spre avizare;
 • semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la instituția publică reprezentată;
 • semnarea actelor emise de instituție care trebuie să cuprindă avizul cu caracter juridic pentru:
 • contract/comandă de achiziții publice;
 • contract/comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursabile și/sau din fonduri nerambursabile;
 • contract de finanțare;
 • acord subsidiar de împrumut / acord subsidiar;
 • proiect de convenție de garanție aferentă Acordului de garanție;
 • proiect de scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate de agenți economici, regii autonome, societăți naționale, autorități ale administrației publice centrale, garantate de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarul scrisorii de garanție;
 • proiect scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, garantat de stat;
 • proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat;
 • contract de concesionare sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș;
 • acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută;
 • actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural – științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli;
 • contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar;
 • acord de proiect între autoritatea publică și investitor;
 • contract de parteneriat public-privat;
 • convenție pentru acordarea de împrumuturi;
 • contract de concesionare/închiriere (entitatea publică este concedent/titular al dreptului);
 • proces-verbal de predare-primire având ca obiect transferul bunului fără plată;
 • contract de vânzare-cumpărare a bunurilor (enitate publică are calitatea de vânzător);
 • actul de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar.

în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este

conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.

Participă la întocmirea dispozițiilor emise de Primar, și la elaborarea proiectelor de hotărâri și a hotărârilor Consiliului Local care sunt propuse de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani.

Participă la lucrările Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Participă la audiențe, întocmește procesul verbal al acestora și urmărește soluționarea cererilor adresate conducerii Primăriei.

Participă la desfășurarea activității de executare silită a persoanelor juridice și fizice a creanțelor bugetare.

Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului

Comerțului, Organele Ministerului Justiției, organelle bancare și alte organe în vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită.

Solicită instanțelor judecătorești competente începerea procedurii de reorganizare judiciară și faliment pentru creanțele bugetare datorate de comercianții persoane fizice și societăți comerciale.

Participă la contestațiile la executarea, înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța prezidențială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare.

Participă în echipă la acțiuni de control cu privire la autorizații de construcție, autorizații de funcționare precum și în alte acțiuni.

Consilierul juridic, indiferent de forma în care își desfășoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, instituției publice în care își desfășoară activitatea.

în exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Consilierul juridic acordă consultanță, opinia sa fiind consultativă.

Consilierul juridic este dator să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă instituțiile, autoritățile sau entitățile interesate, să se prezinte la termene la instanțele de judecată sau la organelle de urmărire penală ori la alte instituții, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecător și de părțile în process, să depună concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens.

Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele simt ținute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice, entității în favoarea căreia își exercită profesia.

Consilierul juridic ține evidența în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

Indiferent de reglementările persoanei juridice sau entității în favoarea căreia își exercită profesia, consilierul juridic va ține evidența următoarelor activități: – intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate;

 • registrul de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat;
 • registrul de evidență privind avizele scrise – datate și numerotate;

– registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor.

-contribuie la elaborarea, dezvoltarea, actualizarea și implementarea procedurilor specifice, la nivelul compartimentului conform ordinului controlului intern managerial,

-colaborează cu celelalte compartimente, pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, precum și urmărirea/verificarea încasării veniturilor provenite din chirii, redevențe, taxe și impozite,

-verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și Consiliului Local orice neregulă constatată, precum și măsurile ce se impun,

-asigură și participă la desfășurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin comunei și administrarea corespunzătoare a acestora.

-asigura activitatea d

e evaluare și reavaluare a bunurilor, conform legii,

-are obligația de a respecta confidențialitate asupra lucrărilor efectuate în interes de serviciu, asupra datelor și documentelor pe care le gestionează, cât și de datele personale ale cetățenilor beneficiari de serviciile publice, în relațiile cu terții din afara primăriei,

-are obligația de a înainta către arhivă la sfârșitul fiecărui an, toate documentele păstrate în evidență prin natura sarcinilor,

-are obligația unei ținute morale și profesionale în relațiile cu conducerea dar și angajații primăriei dar și în relația cu cetățenii beneficiari de servicii publice dar și cu alți clienți,

-are obligația de a respecta disciplina muncii pe perioada orelor de muncă, dar și a normelor interne stabilite prin regulamentele interne.

-va intocmi Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare cât și alte documete la nivelul primăriei,

-răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâre supuse aprobării consiliului local,

-îndeplinește și alte atribuții date de conducerea primăriei sau șeful ierarhic superior. Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii. Consilierul juridic răspunde disciplinar, civil, penal pentru nerespectarea prevederilor legii și alte reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

VIILBibliografia :

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare,
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare 11. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 10. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare 13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a,
 11. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

IX.TEMATICA

 1. Constituția României, Titlul II -Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,Titlul III- Autorități Publice,
 2. G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a,a IV-a, a V-a, a Vl-a, 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare,
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între feme și barbați Capitolul II- egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii,
 4. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II
 5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, Capitolul I- Dispoziții generale, Capitolul II-Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrativ,
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Capitolul I- Dispoziții Generale, Capitolul II- Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
 7. Legea fondului funciar nr.18/1991, Capitolul Il-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Capitolul III-Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale,
 8. G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, Capitolul I – Constituirea Comisiilor, Capitolul II -Atribuțiile comisiilor, Capitolul III – Funcționarea Comisiilor, Capitolul IV-Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
 9. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Tilurile II,III și IX
 10. G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 11. Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a a-III-a -Despre bunuri-Titlul VI, VII,VIII, Cartea a -IV-a -Despre prescripția extinctivă de decădere și calculul termenelor, Tilul I, II, și III
 12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a, Cartea LDispoziții Generale, Titlul I, II, III, IV, V și Cartea a II-a Titlul II
 13. Ordonanța nr.2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV- Căi de atac

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut