0%

NR.U.55724.05.2022

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că vom demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul COMPARTIMENTULUI FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomșani.

 • .Denumirea instituției publice organizatoare a concursului: Primăria Comunei Tomșani, str. Principală, nr.l, sat Tomșani, județul Vâlcea
 • .Denumirea funcției publice:-consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional superior- COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,, funcție publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,
 • .Durata timpului de lucru : cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi/40 ore/ săptămână
 • .Calendarul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă, în data de 24.06.2022 ora 10,00 -sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l sat Tomșani, județul Vâlcea.

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au fost admiși la proba scrisă

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Tomșani, str. Principală nr.l

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

 • sediul Primăriei Comunei Tomșani,str. Principală nr.l compartiment resurse umane.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Tomșani, județul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si al Primăriei Tomșani, respectiv în perioada 05.2022-13.06.2022 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 • g) adeverința care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverința care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifica;
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
 • Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Telefon:0250863550 ; 0751257574

Email-tomsani@vl.e-adm.ro

Persoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani

V.Condiții generale de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.386 lit.(a) și art.465 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ
 • a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie ;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Vl.Condiții specifice de participare la concurs:

Condiții specifice de participare la concurs:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul – științe juridice sau științe economice.

– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 7 ani

VII. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

Exercită următoarele activități:

J întocmește programul anual de achiziții publice.

Asigura, întocmește si răspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației in vigoare, după cum urmeaza:

J publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare si de atribuire);

S initiaza lansarea procedurii de achiziții publice in SEAP;

■S primește și analizează caietele de sarcini;

S întocmirea documentațiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

J întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publica,

J întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achiziție publica,

J intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publica,

intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publica;

intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achiziție publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrări;

intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

analizarea ofertelor depuse;

emiterea hotărârilor de adjudecare

primirea si rezolvarea contestațiilor;

intocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

participarea la incheierea contractelor de achiziție publica;

urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularității si legalității platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achiziția publica respectiva.

 • Ține evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.

Urmărește executarea contractelor de achiziții si informează șefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.

Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

Soluționează in termenul prevăzut de lege corespondenta repartizata.

îndeplinește si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarulului si șefii ierarhici.

Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;

 • Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 • întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.

întocmește contracte pentru concesionari, închirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;

 • S întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in funcție de paritatea leu-euro.

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul

– participa la elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

– participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

– participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau mai maredecât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobarea conducătorului instituției si cu avizul compartimentului juridic;

 • S – participă la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziții publice, ținând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunțurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;

– asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziție publica;

 • S – urmărește transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;

 – operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției si avizul compartimentului fmanciar-contabil;

 – asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; – răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care țin de specialitatea activității pe care o desfășoară; – relații principale cu solicitanții, abținerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituției;

 • – răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredințate;

– îndeplinește orice alte atribuții, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se încredințează de către conducerea instituției;

 – întocmește referate si dispoziții in domeniul de activitate specific S.A.P.;

 – redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;

 – redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

VIII.Bibliografia/T ematica

 1. Constituția României, republicată;

Titlul I și II ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență a Guvernului 98/2017 privind funcția de control ex- ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data publicării concursului.

Nota: Tematică va cuprinde integral bibliografia afișată.

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut