0%

 

ANUNȚ

 

  1. Informaţii generale privind concedentul:COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani,

Perrsoană contact: Vasile Cristina-secretar general UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

 

Teren în suprafaṭă totală de 7000 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani, intravilan, număr cadastral 36500, carte funciară nr.36500,

situat în comuna Tomșani, sat Chiceni, punctul Zăvoi.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform H.C.L. nr.37/16.05.2022.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.06.2022 , ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:08.07.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.07.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Tomșani.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, Vâlcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2022

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut