0%

ANUNȚ
concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 7000 mp situate în punctul Zăvoi, sat Chiceni, Comuna Tomșani, aflat în domeniul public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea,
1. Informații generale privind concedentul:COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani, Județul Vâlcea, str. Principală nr.l , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro Persoană contact: Vasile Cristina-

2.1nformații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață totală de 7000 mp, situat în punctul Zăvoi, sat Chiceni, comuna Tomșani, domeniul public al Comunei Tomșani, teren intravilan, număr cadastral 36500, carte funciară nr. 36500.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, și conform H.C.L. nr.37/16.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, str. Principală nr.l, comuna Tomșani, județul Vâlcea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: – este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tonișani, strada Principală nr.l, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Tomșani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.05.2022

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut