0%

Anunt – achizitionarea de servicii de catering pentru evenimentul “Fagurele de Aur”

1. Date privind autoritatea contractanta:
Denumire: UAT Comuna Tomsani
Adresa postala: Principala, nr. I, Judet Valcea, Localitate Tomsani, cod postal 247705
Telefon/Fax : 0250863550/0250863584
Adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro
Cod de identificare fiscal: 2541550
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
2. Obiectul achizitiei:
Obiectul principal al contractului consta in servicii de catering pentru evenimentul “Fagurele de Aur”.
Valoarea estimate a investitiei este de 22.500 lei.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: se gasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei Comunei Tomsani sau prin intermediul postei electronice.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul beneficiarului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul contabilitate al Primariei Comunei Tomsani, sat Tomsani, str. Principala, nr. l, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019: – gratuit.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2023, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofe,tele: Primaria Comunei Tomsnai, sat Tomsani, str. Principal, nr.1, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.
5. Data si locul Ia care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.05.2023, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Tomsani.
6. Persoana de contact: Darnescu Roxana – consilier achintll publice Primaria Tomsani, Judctul Valcea

ANUNT PUBLICITAR TEREN SPORT

 • privind achizitionarea de lucrari pentru obiectivul : ,,CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT SINTETIC LA SCOALA GIMNAZTALA FOLESTII DE SUS, COMUNA TOMSANI, “JUDETUL VALCEA

cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.

 

 

in temeiul Legii 98/2016:

(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.

 

(7) fn cazul achizifiei directe, autoritatea contractanta:

 1. are obliga[ia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozifie de SEAP sau de a publica un anunt 1ntr-o secfiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizifionate, pentru achizifiile a caror valoare estimata este mai mare de 000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
 2. are obligafia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizifiile a caror

valoare estimata este mai mare de 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari, dar mai mica sau egala cu valoarea menfionata la lit. a); daca in urma consultarii autoritatea contractanta prime§te doar o

oferta valabila din punctul de vedere al cerinfelor solicitate, achizifia poate fi realizata;

 1. are dreptul de a achizifiona pe baza unei singure oferte daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica sau egala cu 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
 2. are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei

oferte, daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica de 9.000 lei, fara TVA.

Anunt Reparatii drumuri de interes local în comuna Tomşani, judetul Vâlcea

Lucrări de reparare a drumurilor
Conditii referitoare la contract:
Contratul se va încheia în conditiile si termenii din caietul de sarcini
Conditii de participare:
conform caietului de sarcini
Criterii de atribuire:
pretul cel maiscazut
lnformatii suplimentare:
lnformatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Tomsani cu datele de contact din caietul d e sarcini

Anunt drumuri

Anunt achizitie lemne de foc

Descriere contract:
Achiziţie lemn de foc, incluzând transportul la sediul Beneficiarului, debitat şi despicat lemn confor m specificaţiilor din caietul de sarcini
Conditii referitoare la contract:
conform caiet de sarcini. Contract constând in achiziţie de bunuri şi servicii
Conditii de participare:
c onform caiet de sarcini
Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scăzut
lnformatii suplimentare:
Informaţii suplimentare la sediul Beneficiarului, cu datele de contact menţionate ăn caietul de sarcini

Anunt lemn de foc

Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Căminului Cultural

Anunț privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, clădire ce aparține, domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

 

 1. Informaţii generale privind proprietar: COMUNA Tomșani, sat Tomșani, Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro, Persoană contact Vasile Cristina

 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

– spațiu, situat în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, comuna Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea, în suprafață de 20,4 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani.

– spațiu, situat în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, comuna Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea, în suprafață de 15,76 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani.

 

Închirierea se face conform art. 333 şi art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.49 din data de 21.07.2022.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul contabilitate al Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, judeṭul Vâlcea.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.08.2022, ora 12.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, judeṭul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 12.00, la sediul Comunei Tomșani, comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, județul Vâlcea.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon: 0250739120, fax: 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.08.2022.

 

 

 

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut